Aktuelt -Kva skjer i Giske

Giske kommune har no selt den kommunale bustaden i Niklamarka 14 til mangeårig leigetakar Bisrat Robeil Afewerki og Biniam Kidane Gebreselassie etter prinsippet «leige-for-å-eige» som går ut på at leigetakarar over tid skal få høve til å overta bustaden dei leiger av kommunen. Dette er i samsvar med vedteken Bustadsosial handlingsplan 2017-21 (k.sak 069/17) som er ein strategisk plan for å gje retning for vidare utvikling og prioriteringar innan bustadsosialt arbeid i Giske kommune.

Statens Vegvesen meldar at Godøytunnelen vert open på dagtid frå 2. mars. Etter fredag 1. mars blir det berre kolonnekøyring på kvelds- og nattestid mellom kl. 19 og 06.

Statens Vegvesen meldar at frå søndag 3. februar blir det faste kolonnar gjennom heile døgnet i Godøytunnelen. Kolonnetidene vil vere dei same heile veka, frå måndag til søndag, fram til arbeidet i tunnelen er ferdig til påske.

Møre og Romsdal fylke ber om innspel til ny ordning for AutoPASS på ferjesamband. Dette omfattar bl.a. endring der passasjerar ikkje skal betale ferjebillett og at kostnaden i staden vert lagt på bil-billetten. 

Høyringsfrist til fylket er satt til 25. februar 2019.

Kommunebudsjettet for kommande år og økonomiplanen for kommande 4-årige periode blir kvart år behandla av kommunestyret før jul.

Digital økonomiplan ligg på nett her.

 

Det har oppstått brot på vassforsyninga på Valderøya. Staden er enno ikkje funne, men teknisk reknar med at skaden er lokalisert og reparert i løpet av dagen.

Mange utval og komitear har vore inne i arbeidet med budsjettarbeidet for kommande år, og det har kome spørsmål om kva som vart endeleg bestemt av kommunestyret i budsjettsaka den 29. november 2018.

Vi legg difor ved det endelege vedtaket i kommunestyresak 066/18 til orientering.

 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidd nytt ruteopplegg for rutebuss i Giske frå 1. mai 2019 og ønskjer tilbakemeldingar og innspel til dette.

Gå til https://frammr.no/FRAM/Ruteopplegg-Giske for meir informasjon, lenkjer til dei nye rutetabellane og kor du skal sende ditt innspel.