Beredskap og tryggleik

Beredskap er å vere budd på innsats for å møte uventa kritiske situasjonar.

Beredskapssystemet i Giske kommune skal ta vare på innbyggarane ved nødhendingar og ekstreme situasjonar etter reglane som er fastsett i Lov om kommunal beredskapsplikt, Sivilbeskyttelseslova og forskrifter.

I Giske omfattar beredskapssystemet -

  • kommunestyret (politisk),
  • administrasjonen (beredskapsleiinga),
  • kriseteamet (fagpersonell)
  • eksterne etatar (beredskapsrådet).

Det er nødetatane som skal kontaktas ved behov for utrykning:

Nødtelefonar:
Politi: 112
Ambulanse: 113*
Brann: 110
Legevaktsentral* 116117

 

 

 

* MERK: Nytt tlf.nr. til legevakta:

Frå 1. september 2015 vart det sekssifra telefonnummeret 116117 (uttala: hundreogseksten-hundreogsytten) landsdekkjande legevaktnummer. Det betyr at du, uavhengig av kvar du oppheld deg og uansett tid på døgnet, vil kome fram til legevaktssentralen der du er, når du ringer dette nummeret.

116117 skal fungere både frå fasttelefon og mobil og er gratis å bruke.

Grunngjevinga for eit felles nummer er blant anna at det er lettare å huske og enklare å bruke når ein er ute å reiser eller flyttar.

Beredskapsplan

Giske kommune har beredskapsplaner med rutiner og instruksar som rettleiar ved krisesituasjonar eller katastrofer.

Beredskapssystemet i Giske er slikt oppbygt:

  • Kommunestyret med samla, overordna ansvar og mynde.
  • Beredskapsleiinga er sett saman av kommuneleiinga og fagpersonell.
  • Beredskapsrådet er rådgjevande organ med beredskapsleiing og eksterne etatar.
  • Stabstøtte er administrative hjelpefunksjonar i krisesituasjonar.
  • Kriseteamet er administrativt fagpersonell som kan rykke ut ved behov - sjå informasjon under.

Krisehandtering

Giske kommune har eit kommunalt kriseteam med personar med ulik fagbakgrunn. Kriseteamet si oppgåve er å sørgje for at innbyggjarane får naudsynt oppfølging og hjelp i krisesituasjonar.

Brann og forureining

Giske kommune er del i eit interkommunalt samarbeid mot akutt forureining gjennom Ålesund Brannverndistrikt (IUA Sunnmøre) som på kort varsel rykker ut ved brann, trafikkuhell, redning på sjø og vatn, oljesøl og andre akutte samfunnsoppgåver.

Målsettinga er å sikra menneske, dyr, miljø og materielle verdiar.

 

Meir informasjon: