Aktuelt -Kva skjer i Giske

Registrering av ukrainere som oppheld seg i Giske kommune

 

Alle over 75 år er tilrådd å ta ein ny oppfriskingsdose av koronavaksina.

 

Brannvesen og teknisk vakt i kommunen rykte ut onsdag 29.juni til Ytterland der det var omfattande oljesøl på den kommunale vegen.

  

Ålesund, Sula og Giske har hatt fleire situasjonar med ungdomskriminalitet og uheldige situasjonar i ungdomsmiljøet. No er Operasjon Hubro i gong. Gjennom sommaren skal det vere 12 dedikerte ressursar i Politiet og i haust endå fleire.

Giske formannskap vedtok på møte den 13.06.2022, sak 075/22 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2022 - 2032 ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker, jf. plan og bygningslova § 11 -4.

 

Giske kommunestyre vedtok i møte den 17.02.2022, k-sak 008/22, i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-12, å eigengodkjenne framlegg til detaljreguleringsplan for gnr 188 bnr 9m/fl. Ytterland - Skjong. Kommunestyret har i møte den 16.06.2022, k-sak 041/22, behandla ei klage på vedtak i k-sak 008/22. 

 

Valderøy barneskule

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt om lag 101 millionar kroner til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i år. Frå Giske fekk fire av ti søknader tildelt støtte. Her finn du oversyn over alle tildelingane (ekstern link).

Då er balansegruppene for våren 2022 avslutta. Gruppene har gått over 12 veker med oppmøte ein dag per veke.

  

Vårens siste kommunestyremøte, idag kl. 17 på Giske rådhus.

 

Gry Støbakk Ytterland held fram som rektor og einingsleiar ved Valderøy barneskule ut 2022.

Ingrid Lucie Troøen Hessen er konstituert som rektor og einingsleiar ved Giske skule i same tidsrom.

Kristian Homlung Abrahamsen held fram som konstituert avdelingsleiar for 5.- 7. trinn, Vigra skule.

Vi er takksame for fleksibiliteten og løysingsvilja! Seier kommunalsjef Åse Elisabeth Skjærseth

Viktige lenker

Ukraina