Aktuelt -Kva skjer i Giske

Koronavaksinering veke 5

Timebestilling og drop-in for vaksinering  

 

 

Nordplan AS og Godøya utvikling inviterer til åpent nabomøte angående detaljregulering av gnr/bnr. 124/68 – Leitebakken. Møtet blir avholdt i Godøyhallen møterom, 1.februar 2023, 18:00.

 

Det er idag møte i Giske kommunestyre frå kl. 1700. Kommune-TV vert satt på kl. 1830.

 

Frå 1. februar vert det nye opningstider på biblioteket. Det er kveldsope to gongar i veka, mandag og torsdag. 

 

I medhald av PBL. § 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering område KS5 for Ytterland nord for demma.

Frist for innspel er sett til 11.02.2023

 

Giske kommune jobbar med å følgje opp kommunestyrevedtaket om Strategi bu- og tenestetilbod helse og omsorg 2050.

 

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte. Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024.

Fristen for å søke på ordninga er 16. Februar 2023 , klokka 13.00.  

Det er frivillige lag og organisasjonar og kommunale fritidsklubbar eller ungdomshus som kan søke tilskot. Ordninga gjeld både organisert idrett, eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.  

Dette er målgruppene for ordninga: 

  • Barn og ungdom frå 6-19 år i familiar med vedvarande låginntekt. 
  • Jenter med minoritetsbakgrunn frå 6 til 19 år, og jenter frå 6 til 19 år generelt i samanhengar der jenter er underrepresentert eller opplev særlege barrierar.
  • Personar med funksjonsnedsetting. Denne målgruppa er ikkje aldersavgrensa.
  • Noverande og framtidige unge leiarar og trenarar opp til 26 år, som er jenter/kvinner, eller personar som har funksjonsnedsetting eller minoritetsbakgrunn.

Les meir om ordninga og korleis du kan søke her.

Her er tildelingskriteria for tildeling av heimebasert teneste:

 

Behandling av korona med tablettar
Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vere aktuelt at du får behandling med tablettar
Tablettane som heiter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorleg sjuk.
Det er viktig at behandlinga startar tidleg. Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk og får luftveissymptom, bør du teste deg for korona.