Varsel om oppstart av detaljregulering av gnr/bnr. 124/68 – Leitebakken på Godøya

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering av bustadfelt på eiendom gnr. 124 bnr. 68 (Leitebakken) på Godøya i Giske kommune. 

Frist for innspel: 24.01.23

Det er tenkt fordeling av tilkomst frå fleire veger, direkte fra Leitet i form av T-kryss, og forlengelse av Leiteråsa og Leitebakken. Etablering av bustadfelt vil medføre auke av både harde og mjuke trafikantar. For å sikre trygg skuleveg og ferdsel for barn og unge langs Leitet er det foreslått å regulere gangfelt på nordsida av bustadvegen. 

Oppstartsvarselet er lagt ut på www.nordplan.no/kunngjeringar. Vi ber om å få tilsendt eventuelle innspel til planen innen 24.01.23. Innspill må sendes skriftlig til Nordplan AS avd. Ålesund v/Per Harald G.Fossheim, Notenesgata 14, 6002 Ålesund eller per e-post til pf@nordplan.no

 

Teknisk utvalg 15.12.22 (PDF, 985 kB)
Referat oppstartsmøte (PDF, 4 MB)
Planinitiativ BOLIGOMRÅDE PÅ GODØYA (PDF, 908 kB)
Brev - varsel om oppstart (PDF, 651 kB)

 

arealplaner.no