Kommuneplanen

Kommuneplanen inneheld ein samfunnsdel og ein arealdel. Dei to delane har ulike funksjonar: 

  • Samfunnsdelen gir uttrykk for visjonar og overordna mål for lokalsamfunnet, og peiker på oppgåver som bør prioriterast.
  • Arealdelen set av naudsynt areal for å kunne nå dei ulike måla kommunen har sett seg. Til dømes omsyn til bustadbygging, omsorgssenter, skular og barnehagar. Kommuneplankartet og føresegnene til arealdelen er juridisk bindande dokument.
 
Kommuneplanen sin arealdel 2018-2029:

 

Planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel: