Leiarar

Rådmannen er øvste administrative leiar i kommunen og står ansvarleg for kommunestyret i heile den kommunale verksemda.

Organisasjonskartet ligg her.

Leiarar i eining og stab:

Einingsleiarane har ansvar for kvar si eining under rådmannen eller kommunalsjef. Einingsleiar har eit fullstendig driftsansvar for si eining innanfor tildelte fullmakter. Stabsleiarar er underlagt rådmannen.

Det inneber følgjande typar av ansvar:

 • resultatansvar for å få utført dei arbeidsoppgåvene som kommunen/ eininga har, slik desse går fram av plan- og styringsdokument og andre politiske vedtak
 • serviceansvar for at eininga møter brukarane sine på ein tenleg og korrekt måte
 • formelt ansvar som administrativ og fagleg leiar
 • arbeidsgjevaransvar som personalleiar/ nærmaste overordna for dei tilsette i eininga
 • organisasjonsansvar som ansvarleg for ei effektiv drift og eit godt arbeidsmiljø
 • økonomiansvar med krav om effektiv og lojal bruk av tildelt økonomisk ramme ut frå budsjett og økonomi-reglement
 • samarbeidsansvar som m.a. inneber at ein må sjå si eining i høve til resten av kommunen, samt delta aktivt i m.a. leiarfora og samarbeidstiltak på tvers av einingane her under det å eventuelt vere teamleiar
 • ein organisasjonskultur som er kjenneteikna av gjensidig tillit og respekt, tufta på verdigrunnlaget for Giske kommune.

 

Klikk for stort bilete

Marianne Stokkereit Aasen

Rådmann

Rådmannens viktigste oppgåver er å:

 • Legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunen si verksemd.
 • Styre og utvikle forvaltninga, tenester og tilbod.
 • Styre og utvikle organisasjonen.
Klikk for stort bilete

Lene Bjørlo Overå

Kommunalsjef, ass. rådmann

Leiar for helse- og omsorgstenestene

E-post: lbov@giske.kommune.no
 

Klikk for stort bilete

Arnfinn Vartdal

Konst. kommunalsjef for kultur og oppvekst

E-post: arva@giske.kommune.no

Mobil: 482 21 832

Klikk for stort bilete

Rannveig Szell

Styrar/einingsleiar, Vigra barnehage

E-post: rasz@giske.kommune.no

tel. 916 83 992

Klikk for stort bilete

Elias Martinus Valderhaug

Konstituert styrar/einingsleiar, Giske oppvekstsenter, avd. barnehage.

epost: elival@giske.kommune.no

Klikk for stort bilete  

 

Gry Støbakk Ytterland

Konstituert rektor/ einingsleiar, Giske oppvekstsenter, avd. skule.

epost: grysy@giske.kommune.no

Klikk for stort bilete 

Oddfrid Reinlund

Konst.Rektor/einingsleiar, Godøy Skule

E-post: oddfridr@giske.kommune.no

tel. 48023464

Klikk for stort bilete

Terje Austnes

Rektor/einingsleiar, Valderøy barneskule

E-post: tera@giske.kommune.no

tel. 907 87 060

Klikk for stort bilete

Nina Rødland Rabben

Rektor/einingsleiar, Valderøy ungdomsskule

E-post: ninar@giske.kommune.no

Mobil. 473 71 121

Klikk for stort bilete

Åse  Elisabeth Skjærseth

Rektor/einingsleiar, Vigra Skule

E-post: ases@giske.kommune.no

tel. 984 31 522

Klikk for stort bilete

Eli Høydal

Teknisk sjef/einingsleiar Teknisk

E-post: elhy@giske.kommune.no

tel. 484 96 902

Klikk for stort bilete

Namn: Tone Giskegjerde

Einingsleiar, Valderøy Omsorgsdistrikt

E-post: turt@giske.kommune.no 

Mobil: 417 02 313

Klikk for stort bilete

Nina Skjong
Einingsleiar, Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

E-post: nisk@giske.kommune.no

Tlf.: 70 18 82 81

Klikk for stort bilete

Gretha Giske

Einingsleiar, Barn, familie og helse (BFH)

E-post: grgi@giske.kommune.no

tel. 970 28 234

 

Toril Austad

Konst. Einingsleiar, Meistring og psykisk helse

tel. 97054316

E-post: toau@giske.kommune.no

 

Alexander Måseidvåg

Einingsleiar NAV Giske

tel. 920 23 331

Epost: alemas@giske.kommune.no

Klikk for stort bilete

Ann Kristin Thu

Økonomisjef, rådmannens stab

E-post: akth@giske.kommune.no

Klikk for stort bilete

Synnøve Thorseth

Personalsjef, rådmannens stab

E-post: stho@giske.kommune.no


Klikk for stort bilete

Henrik Wang

Leiar for næringsliv, informasjon og beredskap, rådmannens stab

tel. 957 255 07

Klikk for stort bilete    

Henrik Wang

Konst. Leiar for servicekontoret, politisk sekretariat

hewa@giske.kommune.no 

tel: 95722507