Leiarar

Kommunedirektøren er øvste administrative leiar i kommunen og står ansvarleg for kommunestyret i heile den kommunale verksemda.

Organisasjonskartet ligg her.

Leiarar i eining og stab:

Einingsleiarane har ansvar for kvar si eining under rådmannen eller kommunalsjef. Einingsleiar har eit fullstendig driftsansvar for si eining innanfor tildelte fullmakter. Stabsleiarar er underlagt rådmannen.

Det inneber følgjande typar av ansvar:

  • resultatansvar for å få utført dei arbeidsoppgåvene som kommunen/ eininga har, slik desse går fram av plan- og styringsdokument og andre politiske vedtak
  • serviceansvar for at eininga møter brukarane sine på ein tenleg og korrekt måte
  • formelt ansvar som administrativ og fagleg leiar
  • arbeidsgjevaransvar som personalleiar/ nærmaste overordna for dei tilsette i eininga
  • organisasjonsansvar som ansvarleg for ei effektiv drift og eit godt arbeidsmiljø
  • økonomiansvar med krav om effektiv og lojal bruk av tildelt økonomisk ramme ut frå budsjett og økonomi-reglement
  • samarbeidsansvar som m.a. inneber at ein må sjå si eining i høve til resten av kommunen, samt delta aktivt i m.a. leiarfora og samarbeidstiltak på tvers av einingane her under det å eventuelt vere teamleiar
  • ein organisasjonskultur som er kjenneteikna av gjensidig tillit og respekt, tufta på verdigrunnlaget for Giske kommune.

 

  

Kommunedirektør Dag Olav Tennfjord

mob. 97175730

E-post: dag.olav.tennfjord@giske.kommune.no   

 

Kommunalsjef for helse og omsorg - ass. rådmann

Lene Bjørlo Overå
mobil 416 16 109

E-post: Lene.Bjorlo.Overa@giske.kommune.no 


    

Kommunalsjef for oppvekst

Åse Elisabeth Skjærseth
mobil 984 31 522

E-post: Ase.Elisabeth.Skjaerseth@giske.kommune.no  

 

Vigra barnehage

Einingsleiar Sonja Roaldsand Skodje
mobil: 41702315

E-post

 

Giske barnehage

Einingsleiar Elias Martinus Valderhaug

mobil: 41702367

 E-post

   

Giske skule

Einingsleiar Gry Støbakk Ytterland
mobil: 926 52 950

E-post

  

Godøy skule

Einingsleiar Oddfrid Reinlund

mobil: 48023464   Godøy Skule

E-post

Valderøy barneskule

Einingsleiar Terje Austnes

mobil: 907 87 060

Valderøy barneskule

E-post

 

   

Giske ungdomsskule

Einingsleiar Britt Leira Heimdal 

mobil: 40846508

Valderøy ungdomsskule

E-post

 

Karianne Oline Farstad  

Vigra skule

Einingsleiar Karianne Oline Farstad 

mobil: 417 02 309

Vigra Skule

E-post

 

Kommunalsjef Tekniske tenester

Eli Reidun Brunstad Høydal

mobil: 484 96 902

Tekniske Tenester

E-post

 

Valderøy omsorgsdistrikt

Einingsleiar Tone Marie Giskegjerde

Valderøy Omsorgsdistrikt

E-post

Mobil: 417 02 313

Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

Einingsleiar Nina Skjong

mobil: 90536835

Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

E-post

 

Eining Barn, familie og helse

Einingsleiar Gretha Audhild Giske

mobil: 970 28 234

Einingsleiar, Barn, familie og helse (BFH)

E-post

 

 

 

Eining Meistring og psykisk helse

Einingsleiar 
Therese Nordheim Nesseth
mobil: 473 16 717

 Meistring og psykisk helse

 

E-post

 

NAV Giske

Leiar Frode Bøe Hatlelid

mobil: 922 43 788

 

 NAV Giske

 Frode.Boe.Hatlelid@nav.no

Økonomisjef

Ann Kristin Thu
mobil: 402 21 130

 

 

E-post: Ann.Kristin.Thu@giske.kommune.no

Personalsjef
 

Synnøve Thorseth
mobil: 482 76 420

 

E-post: stho@giske.kommune.no


Hilde Kristin Røsvik  

Kultur, service og næring

Stabsleiar Hilde Kristin Røsvik
mobil: 950 53 503

E-post : Hilde.Kristin.Rosvik@giske.kommune.no  

    

 

Viktige lenker

Ukraina