Leiarar

Kommunedirektøren er øvste administrative leiar i kommunen og står ansvarleg for kommunestyret i heile den kommunale verksemda.

Organisasjonskartet ligg her.

Leiarar i eining og stab:

Einingsleiarane har ansvar for kvar si eining under kommunedirektøren eller kommunalsjef. Einingsleiar har eit fullstendig driftsansvar for si eining innanfor tildelte fullmakter. Stabsleiarar er underlagt kommunedirektøren.

Det inneber følgjande typar av ansvar:

  • Resultatansvar for å få utført dei arbeidsoppgåvene som kommunen/eininga har, slik desse går fram av plan- og styringsdokument og andre politiske vedtak
  • Serviceansvar for at eininga møter brukarane sine på ein tenleg og korrekt måte
  • Formelt ansvar som administrativ og fagleg leiar
  • Arbeidsgjevaransvar som personalleiar/nærmaste overordna for dei tilsette i eininga
  • Organisasjonsansvar som ansvarleg for ei effektiv drift og eit godt arbeidsmiljø
  • Økonomiansvar med krav om effektiv og lojal bruk av tildelt økonomisk ramme ut frå budsjett og økonomi-reglement
  • Samarbeidsansvar som m.a. inneber at ein må sjå si eining i høve til resten av kommunen, samt delta aktivt i m.a. leiarfora og samarbeidstiltak på tvers av einingane her under det å eventuelt vere teamleiar
  • Ein organisasjonskultur som er kjenneteikna av gjensidig tillit og respekt, tufta på verdigrunnlaget for Giske kommune.

 

Kommunedirektør 

Karl Andre Birkhol

Mobil 941 66 992

Send e-post

 

  

 

Kommunalsjef for helse og omsorg

 

Lene Bjørlo Overå

Mobil 416 16 109

Send e-post

 

 

Kommunalsjef for oppvekst

Åse Elisabeth Skjærseth

Mobil 984 31 522

Send e-post  

 

 

Vigra barnehage

Einingsleiar Sonja Roaldsand Skodje
mobil: 41702315

Send e-post

 

Giske barnehage

Einingsleiar Elias Martinus Valderhaug
mobil: 41702367

Send e-post

Giske skule

Einingsleiar Gry Støbakk Ytterland
mobil: 926 52 950

Send e-post

Godøy skule

Einingsleiar Oddfrid Reinlund

mobil: 48023464   

Godøy Skule

Send e-post

Valderøy barneskule

Einingsleiar Terje Austnes
mobil: 907 87 060

Valderøy barneskule

Send e-post

 

 

 

Giske ungdomsskule

Einingsleiar Britt Leira Heimdal 
mobil: 40846508

Giske ungdomsskule

Send e-post

 

Karianne Oline Farstad

Vigra skule

Einingsleiar Karianne Oline Farstad 
mobil: 417 02 309

Vigra Skule

Send e-post

 

Kommunalsjef Tekniske tenester

Eli Reidun Brunstad Høydal
mobil: 484 96 902

Tekniske Tenester

Send e-post

 

 

Valderøy omsorgsdistrikt

Einingsleiar Elin Karin Hopland

Valderøy Omsorgsdistrikt

Send e-post

Mobil: 417 02 318

Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

Einingsleiar Nina Skjong
mobil: 90536835

Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

Send e-post

 

Eining Barn, familie og helse

Einingsleiar Gretha Audhild Giske
mobil: 970 28 234

Einingsleiar, Barn, familie og helse (BFH)

Send e-post

 

 

Therese

 

Eining Meistring og psykisk helse

Einingsleiar Therese Nordheim Nesseth
mobil: 473 16 717

Meistring og psykisk helse

Send e-post

NAV - Klikk for stort bileteTone Mette Lorgen Johnsen

NAV Giske

Leiar Tone Mette Lorgen Johnsen
mobil: 958 72 214

 

 NAV Giske

 Send e-post

Økonomisjef

Ann Kristin Thu
mobil: 402 21 130
 

 

Send e-post

  
Hilde Kristin Røsvik

Kultur, service og næring

Stabsleiar Hilde Kristin Røsvik
mobil: 950 53 503

Send e-post