Leiarar

Rådmannen er øvste administrative leiar i kommunen og står ansvarleg for kommunestyret i heile den kommunale verksemda.

Organisasjonskartet ligg her.

Leiarar i eining og stab:

Einingsleiarane har ansvar for kvar si eining under rådmannen eller kommunalsjef. Einingsleiar har eit fullstendig driftsansvar for si eining innanfor tildelte fullmakter. Stabsleiarar er underlagt rådmannen.

Det inneber følgjande typar av ansvar:

 • resultatansvar for å få utført dei arbeidsoppgåvene som kommunen/ eininga har, slik desse går fram av plan- og styringsdokument og andre politiske vedtak
 • serviceansvar for at eininga møter brukarane sine på ein tenleg og korrekt måte
 • formelt ansvar som administrativ og fagleg leiar
 • arbeidsgjevaransvar som personalleiar/ nærmaste overordna for dei tilsette i eininga
 • organisasjonsansvar som ansvarleg for ei effektiv drift og eit godt arbeidsmiljø
 • økonomiansvar med krav om effektiv og lojal bruk av tildelt økonomisk ramme ut frå budsjett og økonomi-reglement
 • samarbeidsansvar som m.a. inneber at ein må sjå si eining i høve til resten av kommunen, samt delta aktivt i m.a. leiarfora og samarbeidstiltak på tvers av einingane her under det å eventuelt vere teamleiar
 • ein organisasjonskultur som er kjenneteikna av gjensidig tillit og respekt, tufta på verdigrunnlaget for Giske kommune.

 

Marianne Stokkereit Aasen

Kommunedirektør

Kommunedirektørens viktigste oppgåver er å:

 • Legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunen si verksemd.
 • Styre og utvikle forvaltninga, tenester og tilbod.
 • Styre og utvikle organisasjonen.

Lene Bjørlo Overå

Kommunalsjef for helse og omsorg - ass. rådmann

Tel: 416 16 109

E-post: Lene.Bjorlo.Overa@giske.kommune.no 
 


    

Åse Elisabeth Skjærseth

Kommunalsjef for oppvekst

E-post

Mobil: 984  31 522

Rannveig Szell

Styrar og einingsleiar, Vigra barnehage

E-post

 

Elias Martinus Valderhaug

Styrar og einingsleiar, Giske barnehage.

E-post

   

 

Gry Støbakk Ytterland

Rektor og einingsleiar Giske skule 

E-post

  

Oddfrid Reinlund

Rektor og einingsleiar, Godøy Skule

E-post

tel. 48023464

Terje Austnes

Rektor og einingsleiar, Valderøy barneskule

E-post

tel. 907 87 060

Nina Rødland Rabben

Rektor og einingsleiar, Valderøy ungdomsskule

E-post

Mobil. 473 71 121

Karianne Oline Farstad  

Karianne Oline Farstad 

Rektor og einingsleiar, Vigra Skule

E-post: Karianne.Oline.Farstad@giske.kommune.no

tel. 41702309

Eli Høydal

Einingsleiar Teknisk

E-post: elhy@giske.kommune.no

tel. 484 96 902

Tone Giskegjerde

Einingsleiar, Valderøy Omsorgsdistrikt

E-post: turt@giske.kommune.no 

Mobil: 417 02 313

Nina Skjong
Einingsleiar, Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

E-post: nisk@giske.kommune.no

Tlf.: 70 18 82 81

Gretha Giske

Einingsleiar, Barn, familie og helse (BFH)

E-post: grgi@giske.kommune.no

tel. 970 28 234

Therese 

Therese Nordheim Nesseth

Einingsleiar, Meistring og psykisk helse

tel. 47316717

E-post: Therese.Nordheim.Nesseth@giske.kommune.no

 

Tone Mette L. Johnsen

Konst. leiar NAV Giske

tel. 95872214

Epost: Tone.Mette.L.Johnsen@nav.no

Ann Kristin Thu

Økonomisjef, kommunedirektøren sin stab

E-post: akth@giske.kommune.no

Synnøve Thorseth

Personalsjef, kommunedirektøren sin stab

E-post: stho@giske.kommune.no


Hilde Kristin Røsvik  

Hilde Kristin Røsvik

Stabsleiar Kultur, service og næring

tel. 95053503

E-post : Hilde.Kristin.Rosvik@giske.kommune.no