Leiarar

Rådmannen er øvste administrative leiar i kommunen og står ansvarleg for kommunestyret i heile den kommunale verksemda.

Organisasjonskartet ligg her.

Leiarar i eining og stab:

Einingsleiarane har ansvar for kvar si eining under rådmannen eller kommunalsjef. Einingsleiar har eit fullstendig driftsansvar for si eining innanfor tildelte fullmakter. Stabsleiarar er underlagt rådmannen.

Det inneber følgjande typar av ansvar:

 • resultatansvar for å få utført dei arbeidsoppgåvene som kommunen/ eininga har, slik desse går fram av plan- og styringsdokument og andre politiske vedtak
 • serviceansvar for at eininga møter brukarane sine på ein tenleg og korrekt måte
 • formelt ansvar som administrativ og fagleg leiar
 • arbeidsgjevaransvar som personalleiar/ nærmaste overordna for dei tilsette i eininga
 • organisasjonsansvar som ansvarleg for ei effektiv drift og eit godt arbeidsmiljø
 • økonomiansvar med krav om effektiv og lojal bruk av tildelt økonomisk ramme ut frå budsjett og økonomi-reglement
 • samarbeidsansvar som m.a. inneber at ein må sjå si eining i høve til resten av kommunen, samt delta aktivt i m.a. leiarfora og samarbeidstiltak på tvers av einingane her under det å eventuelt vere teamleiar
 • ein organisasjonskultur som er kjenneteikna av gjensidig tillit og respekt, tufta på verdigrunnlaget for Giske kommune.

 

Klikk for stort bilete

Marianne Stokkereit Aasen

Kommunedirektør

Kommunedirektørens viktigste oppgåver er å:

 • Legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunen si verksemd.
 • Styre og utvikle forvaltninga, tenester og tilbod.
 • Styre og utvikle organisasjonen.
Klikk for stort bilete

Lene Bjørlo Overå

Kommunalsjef for helse og omsorg - ass. rådmann

Tel: 416 16 109

E-post: Lene.Bjorlo.Overa@giske.kommune.no 
 


Klikk for stort bilete    

Åse Elisabeth Skjærseth

Kommunalsjef for oppvekst

E-post

Mobil: 984  31 522

Klikk for stort bilete

Rannveig Szell

Styrar og einingsleiar, Vigra barnehage

E-post

 

Klikk for stort bilete

Elias Martinus Valderhaug

Styrar og einingsleiar, Giske barnehage.

E-post

Klikk for stort bilete   

 

Gry Støbakk Ytterland

Rektor og einingsleiar Giske skule 

E-post

Klikk for stort bilete  

Oddfrid Reinlund

Rektor og einingsleiar, Godøy Skule

E-post

tel. 48023464

Klikk for stort bilete

Terje Austnes

Rektor og einingsleiar, Valderøy barneskule

E-post

tel. 907 87 060

Klikk for stort bilete

Nina Rødland Rabben

Rektor og einingsleiar, Valderøy ungdomsskule

E-post

Mobil. 473 71 121

Klikk for stort bileteKarianne Oline Farstad  

Karianne Oline Farstad 

Rektor og einingsleiar, Vigra Skule

E-post: Karianne.Oline.Farstad@giske.kommune.no

tel. 41702309

Klikk for stort bilete

Eli Høydal

Einingsleiar Teknisk

E-post: elhy@giske.kommune.no

tel. 484 96 902

Klikk for stort bilete

Tone Giskegjerde

Einingsleiar, Valderøy Omsorgsdistrikt

E-post: turt@giske.kommune.no 

Mobil: 417 02 313

Klikk for stort bilete

Nina Skjong
Einingsleiar, Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

E-post: nisk@giske.kommune.no

Tlf.: 70 18 82 81

Klikk for stort bilete

Gretha Giske

Einingsleiar, Barn, familie og helse (BFH)

E-post: grgi@giske.kommune.no

tel. 970 28 234

Klikk for stort bileteTherese 

Therese Nordheim Nesseth

Einingsleiar, Meistring og psykisk helse

tel. 47316717

E-post: Therese.Nordheim.Nesseth@giske.kommune.no

 

Tone Mette L. Johnsen

Konst. leiar NAV Giske

tel. 95872214

Epost: Tone.Mette.L.Johnsen@nav.no

Klikk for stort bilete

Ann Kristin Thu

Økonomisjef, kommunedirektøren sin stab

E-post: akth@giske.kommune.no

Klikk for stort bilete

Synnøve Thorseth

Personalsjef, kommunedirektøren sin stab

E-post: stho@giske.kommune.no


Klikk for stort bileteHilde Kristin Røsvik  

Hilde Kristin Røsvik

Stabsleiar Kultur, service og næring

tel. 95053503

E-post : Hilde.Kristin.Rosvik@giske.kommune.no