Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

Klikk for stort bilete

Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt yter tenester der det er eit konstatert hjelpebehov anten det skuldast skade,funksjonshemming, sjukdom eller alder. Distriktet har tilsette med variert bakgrunn og har god kompetanse.

 

Vigra omsorgssenter

Vigra omsorgssenter ligg omtrent midt på Vigra, rett i nærleiken av Vigra kyrkje. Omsorgssenteret har  spesialisert seg på tenester retta mot menneske med ulike demenslidingar. Etter planen skal det verte til saman 4 avdelingar, samt eit dagsenter her. Hukommelsesteamet i Giske kommune held og til i desse lokala.

Klikk for stort bilete

Avd.Skogly: 8 institusjonplassar for demente og er i dag det einaste sjukeheimtilbodet i vår kommune. Avdelinga er heildøgnsbemanna med helsepersonell, romma er store og har eigne bad.

Klikk for stort bilete

Avd.Fjellro: Bukollektiv for demente med 8 plassar. Bukollektivet er heildøgnsbemanna med helsepersonell. Avdelinga flytta våren 2013 inn i nyrenoverte lokaler i tidlegare Vigra sjukeheim.

Avd.Nordstova: Bukollektiv for demente med 5 plassar med heildøgnsbemanning. Avdelinga opna i september 2013 i nyrenoverte lokaler i tidlegare Vigra sjukeheim.

 

Godøy og Alnes bukollektiv

På Godøya ligg Godøy og Alnes bukollektiv der ein har 12 plassar med heildøgnsbemanning. I kjellaren på bukollektivet ligg 2 omsorgsbustadar som er knytta til heimebasert omsorg. I nærleiken av bukollektivet ligg 8 frittliggande omsorgsbustader. I tillegg til dette ligg det 5 frittliggande bustader på øya Giske.

Klikk for stort bilete

Heimebasert omsorg 

Heimesjukepleien i kommuna er samlokalisert med kontor i Giske omsorgssenter på Valderøya. Ansvaret for heimesjukepleien ligg til Valderøy omsorgsdistrikt. Heimetenesta har tiltak retta inn mot dei som treng hjelp for å kunne bu i eigen heim, så lenge som det er ønske om det. 

Reset bufellesskap

Reset bufellesskap er eit heildøgns butilbud for personar med utviklingshemming. Det inneheld 5 bueininger, fellesrom og personalrom. Tilbudet opnar og for dag-/kveldstilbod.

Klikk for stort bilete

I nærleiken av Vigra omsorgssenter og Reset bufellesskap ligg og 7 frittliggande omsorgsbustader, der kommuna har tildeligsrett.

 

 

Telefonliste
Navn Telefonnummer
Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt 70188270
Einingsleiar Nina Skjong 70188281
Nestleiar Helen Gjerde 70188287
Avdelingsleiar Heidi Roaldsand 70188106
Randi Holmen 70188249
Avd.Skogly 47716089
Avd.Fjellro/Nordstova 90753971
Reset bufellesskap 70188196
Godøy og Alnes bukollektiv 70188177/46852826
Heimebasert omsorg Vigra 95924904
Heimebasert omsorg Giske og Godøy 91305411
Hukommelsesteam 70188284
Heimebasert omsorg natt 95758551
Valderøy omsorgsdistrikt 70188300
Einingsleiar Tone Urtegård 41702313
Avdelingsleiar GOS: Elin Karin Hopland 41702318
Avdelingsleiar Heimeteneste: Iren Hovlid Bakken 41702314
Avdelingsleiar Storkjøkken: Harald Kimsås 41702324
Heimesjukepleie Valderøy 95758551

Kart