Høyring - Hovudplan for Vatn og Avløp 2023-2033

Ny Hovudplan for Vatn og Avløp 2023-2033 er no klar for å leggast ut på høyring. 

Giske formannskap gjorde vedtak i sak 090/22 at Hovedplan for Vatn og Avløp 2023-2033 kan leggast ut på høyring. Dette med heimel i Plan- og bygningslova §§11-14 og i samsvar med lovens §§4-2 og 5-2. 

Innspel til forslaget kan sendast skriftleg til post@giske.kommune.no eller Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya.

Høyringsfrist: 4. november

Vedlegg:  Hovudplan for vatn og avløp 2022-2033 Høring v2 (PDF, 22 MB)

Brannsjefen har frå i dag 9. mars klokka 09.00 oppheva det midlertidige bålforbodet i kommunane Giske-, Haram- og Ålesund.

Brannsjefen har vedtatt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i kommunene Giske-, Haram- og Ålesund kommune. Forbudet gjelder fra 2. mars 2018 kl. 08.00 og inntil situasjonen endrer seg.

Etter vedtak i kommuneplanutvalet den 26.02.2018, sak F-015/18, blir framlegg til kommuneplanen sin arealdel lagt ut til 3. gongs offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12 - 12 ledd 4 vert grunneigarar innafor planområdet, naboar til planområdet, heimelshavarar og offentleg mynde gjort kjend med at Giske kommunestyre i møte 08.02.2018, sak K-003/18, i medhald av pbl § 12 - 12 har godkjent detaljplan Giskeremen.

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt (sak 63/13), og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 21.februar 2018.

Viktige lenker

Ukraina