Kunngjeringar

Giske kommune har ansvar for å organisere og gjennomføre ettersøk, avliving og ivaretaking av skada vilt og behandling av fallvilt innanfor eigne kommunegrenser. Dette betyr at kommunen må ha tilgang til kvalifisert personell og eigna ressursar til å gjennomføre ettersøk og eventuell avliving av fallvilt. Dette kan vere vilt som til dømes er blitt påkjørt eller på anna måte skadd.

I samsvar med plan- og bygningslova §12-10 blir detaljreguleringsplan Synesvågen II (PlanID: 2018008) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter behandling i Teknisk Utval den 4.juni, sak 027/20.

I samsvar med plan- og bygningslova §12-10 blir detaljplan Rishaugen II (PlanID: 2016007) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter behandling i Teknisk Utval den 4.juni, sak 019/20.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljplan Joteigen (PlanID: 2018012) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter behandling i Teknisk Utval den 4.juni, sak 030/20.

Teknisk utval har i møte den 30.04.2020, sak 019/20, vedtatt å legge forslag til mindre reguleringsendring innafor reguleringsplanen «Roald Aust ut til avgrensa offentleg ettersyn. Vedtaket er fatta med heimel i plan- og bygningslova §12-14. Endringsforslaget går fram av plandokument datert 20.04.2020.

Ny høyringsfrist: 16.07.2020

 Møre og Romsdal Fylkeskommune varslar igangsetting av prosessen med ruteendringar for ferjer, hurtigbåtar og bussruter frå september. Evt. endringar vil gjelde frå 1. mai 2021.

Giske kommune legg her ut til høyring utkast til ny lokal forskrift: «Forskrift om godtgjersle til ordførar og folkevalde i Giske kommune».  
Utkastet er utarbeidd etter Kommunelova §§ 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 og 8-10.

Høyringsfrist: 15. mai 2020.

MERK: Det var trykkfeil i opprinneleg vedlegg, oppretta vedlegg ligg ved denne meldinga.

 Kommunaldepartementet har utarbeidd mellombels forskrift om unntak frå Plan- og bygningslova, med bakgrunn i Korona-pandemien, og som seier at kommunen kan ta i bruk eksisterande bygg til helse- og omsorgstenester på kort varsel.

 På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt (sak 63/13) for 2014, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 24.02.20.

 I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-12 ledd 4 vert det med dette gjort kjend at Giske kommunestyre i møte den 12.12.2019, Ksak - 123/19, har godkjent detaljreguleringsplan for gnr 3 bnr 19 Vigra næringspark nord. Vedtaket er gjort i medhald av pbl § 12-12 ledd 1.