Kunngjeringar

Ålesund formannskap, Giske formannskap og Sula planutval har vedtatt å legge forslag til ein plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) ut på høyring.

Høyringsfristen er sett til 08. oktober 2021.

 

Giske kommune har trekt ut tre vinnarar av fotokonkurransen og ein person som får premie for deltaking i spørjeundersøkinga.

   

 Giske kommune tilbyr 8 stipend à kr. 30 000,- årlig til studentar innan sjukepleie eller vernepleie som skal begynne på eller er i 2 studieår eller i fyrste semester 3 studieår. Avtalen gjeld for 1 år i gongen, og stipendet vert utbetalt som eit eingongsbeløp når avtaleperioden er over.

Det vert no opna for søknader om tilskot til tiltak i Utvald kulturlandskap på Alnes.

 

Det ligg no føre utlysing av to type tilskot knytt til landbrukseigedomar:

 

For å meir rettferdig fordele gebyr for områda regulering, byggesak, delesak, oppmåling og eigarseksjonering, er det naudsynt å vedta ei ny gebyrforskrift. Giske kommune har samarbeida med Envidan AS om å utarbeide forslaget. Vi viser til vedlegga nederst i denne teksten for utgreiande informasjon. 

Frist for å komme med uttalingar til høyringa er satt til 2. november kl. 12:00. 

 Møre og Romsdal Fylkeskommune varslar igangsetting av prosessen med ruteendringar for ferjer, hurtigbåtar og bussruter frå september. Evt. endringar vil gjelde frå 1. mai 2021.

Giske kommune legg her ut til høyring utkast til ny lokal forskrift: «Forskrift om godtgjersle til ordførar og folkevalde i Giske kommune».  
Utkastet er utarbeidd etter Kommunelova §§ 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 og 8-10.

Høyringsfrist: 15. mai 2020.

MERK: Det var trykkfeil i opprinneleg vedlegg, oppretta vedlegg ligg ved denne meldinga.

 Kommunaldepartementet har utarbeidd mellombels forskrift om unntak frå Plan- og bygningslova, med bakgrunn i Korona-pandemien, og som seier at kommunen kan ta i bruk eksisterande bygg til helse- og omsorgstenester på kort varsel.

 I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-12 ledd 4 vert det med dette gjort kjend at Giske kommunestyre i møte den 12.12.2019, Ksak - 123/19, har godkjent detaljreguleringsplan for gnr 3 bnr 19 Vigra næringspark nord. Vedtaket er gjort i medhald av pbl § 12-12 ledd 1.