Kunngjeringar

Giske kommune utvider planområdet for områdeplan Sætra og Gjøsund. Utvidinga omfattar i hovudsak området rundt krysset til Gjøsundneset. 

Merknadsfrist 23.06.2022

 

 Strategi bu-og tenestetilbod helse og omsorg 2050 (PDF, 761 kB), vert lagt ut på høyring frå i dag 28. april og fram til 11. mai 2022.
Alle som ønsker å spele inn tankar om framtida er hjarteleg velkomne.

 

 Korleis meiner du kommunen skal planlegge for utfordringane innan helse og omsorg dei neste 30 åra? Kvar skal omsorgsbustadane ligge i framtida? Kva er viktig å legge vekt på? Kom og sei di meining, det er viktig for oss!

 

 

Nordli Ocean har søkt om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen i sjø i Giske kommune. Føremålet med søknaden er ny lokalitet i Synesvikane for dyrking av makroalgar. Giske formannskap har i møte den 04.04.2022, sak 038/22, vedtatt å leggje søknad om dispensasjon ut til offentleg ettersyn.

Merknader skal sendast innan 20.05.2022
Merk gjerne innspel med saksnr: 22/469

  

 Etter lovendring i 2009 er det no krav om at alt jordbruksareal blir drive heile tida, heimla i Jordlova §8. Driveplikt (Sjå utdrag under). Driveplikta er oppfylt dersom du sjølv driv jorda, dersom du leiger jorda vekk til nokon som driv den aktivt eller dersom du har fått fritak frå driveplikta.

 

Giske kommune lyser med dette ut kulturmidlar for 2022. Søknadsfristen er sett til 15.april.

  

 Det vert no opna for søknadar om tilskot til tiltak i Utvald kulturlandskap på Alnes. Tilskotet er avgrensa til tiltak på eigedomar og kulturlandskap på Alnes. Det er løyvd kr. 600 tusen for 2022. Generell tilskotssats er inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. Einskilde fellestiltak inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag.

 

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt (sak 63/13) for 2014, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 24.02.22.

 

Arbeidet med Giske kommune sin Museums- og kulturminneplan for 2020 – 2030 har pågått over fleire år. No er den klar for å leggast ut på høyring med frist 1. april.

 

 

Det vert no opna for søknader om tilskot til tiltak i Utvald kulturlandskap på Alnes.

 

Viktige lenker

Ukraina