Kunngjeringar

Giske kommune inviterar grunneigarar, bedrifter og andre interesserte til å komme med innspel til arbeidet med områdeplan for Sætra og Gjøsund.

 

I samsvar med forskrift «FOR-2017-06-20-852 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner» og vedtak i Giske formannskap 18.06.18 f.sak 068/18 om høyring av lokal forskrift om orden i og bruk av farvann og hammer i Giske, ber ein om uttale før vidare behandling.

Denne forskrifta omfattar også forbod mot bruk av vannskuter i Giske.

 

Giske kommune inviterer med dette grunneigarar, bedrifter og andre interesserte til orienteringsmøte før arbeidet med områdeplan for Sætra/ Gjøsund starter opp:

Torsdag 28.6.2018 kl 1800 - 2000 i kommunestyresalen, Giske rådhus.

 

Sjå ytterlegare informasjon nedanfor.

Green Cycle AS har søkt Nærings- og fiskeridepartementet om konsesjon for dyrking av makroalgar på lokalitet NFFFA_6 – Vikane i Giske kommune.

Våren nærmer seg og tida er komen for å søkje kommunale kulturmidlar. Søknadsfrist for alle ordningane er: 15.04.2018. Alle søkjarane må registrere søknaden elektronisk på: http://giske.kulturkontoret.no 

Brannsjefen har frå i dag 9. mars klokka 09.00 oppheva det midlertidige bålforbodet i kommunane Giske-, Haram- og Ålesund.

Brannsjefen har vedtatt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i kommunene Giske-, Haram- og Ålesund kommune. Forbudet gjelder fra 2. mars 2018 kl. 08.00 og inntil situasjonen endrer seg.

Etter vedtak i kommuneplanutvalet den 26.02.2018, sak F-015/18, blir framlegg til kommuneplanen sin arealdel lagt ut til 3. gongs offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12 - 12 ledd 4 vert grunneigarar innafor planområdet, naboar til planområdet, heimelshavarar og offentleg mynde gjort kjend med at Giske kommunestyre i møte 08.02.2018, sak K-003/18, i medhald av pbl § 12 - 12 har godkjent detaljplan Giskeremen.

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt (sak 63/13), og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 21.februar 2018.