Kunngjeringar

Green Cycle As har søkt Nærings- og fiskeridepartementet om konsesjon for landbasert dyrking av makroalgar, og søkjer no kommunen om løyve til å etablere pilotanlegg for forsøksdyrking ved industrianlegget til Nordic Wildfish på Røyseneset, Valderøya, etter gjeldande planverk. Pilotfasen har eit produksjonsmål på 25-100 tonn makroalgar årleg med varigheit på 3-5 år. Deretter flytting til permanent lokalitet annan stad.

Høyringsfrist til Giske kommune: 5. februar - sjå under.

 

 

MR buss

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidd nytt ruteopplegg for rutebuss i Giske frå 1. mai 2019 og ønskjer tilbakemeldingar og innspel til dette.

Gå til https://frammr.no/FRAM/Ruteopplegg-Giske for meir informasjon, lenkjer til dei nye rutetabellane og kor du skal sende ditt innspel.

Komité for miljø- og tekniske saker har i møte den 06.09.2018, sak KMT-047/18, vedtatt med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til detaljregulering for Budafjellet II ut til offentleg ettersyn. 

Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) startar boring for regional kartlegging av fare for store kvikkleireskred i Giske kommune i veke 42.

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram Hovudplan vatn og avløp 2019-2030, i medhald av plan- og bygningslova §§11-12 og 11-13.

Forslag til planprogram - Hovudplan for vatn og avløp_høyringsutkast (PDF, 5 MB)

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for utvikling av Sætra og Gjøsund til nytt senter for handel, næring og service i kommunen.