Kunngjeringar

 Møre og Romsdal fylkeskommune har saman med Ålesund, Sula og Giske kommune vedteke “Plan for areal,- klima og transport i Ålesundsregionen”(PAKT). 

 

Giske formannskap vedtok på møte den 13.06.2022, sak 075/22 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2022 - 2032 ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker, jf. plan og bygningslova § 11 -4.

 

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-2 og 12-8 og vedtak i Teknisk utval 02.06.2022, saksnr 025/22, vert det med dette varsla om at det er sett i gang planarbeid for området Olmannsvika på Vigra. Området det varslast oppstart for er ikkje regulert frå før, men er avsatt til næringsbebyggelse i gjeldande kommuneplan. Hovudformålet med reguleringa er å klargjere for utfylling av sjøarealet.   

Samstundes legg vi forslag til planprogram ut på høyring og offentleg ettersyn med same merknadsfrist.

Frist for å kome med innspel og merknader er satt til 11.08.2022.  

 Giske kommune tilbyr 8 stipend à kr. 30 000,- årlig til studentar innan sjukepleie eller vernepleie som skal begynne på eller er i første eller andre studieår, eller i første semester tredje studieår. Avtalen gjeld for eitt år i gongen, og stipendet vert utbetalt som eit eingongsbeløp når avtaleperioden er over.

 Strategi bu-og tenestetilbod helse og omsorg 2050 (PDF, 761 kB), vert lagt ut på høyring frå i dag 28. april og fram til 11. mai 2022.
Alle som ønsker å spele inn tankar om framtida er hjarteleg velkomne.

 

 Korleis meiner du kommunen skal planlegge for utfordringane innan helse og omsorg dei neste 30 åra? Kvar skal omsorgsbustadane ligge i framtida? Kva er viktig å legge vekt på? Kom og sei di meining, det er viktig for oss!

 

 

 Etter lovendring i 2009 er det no krav om at alt jordbruksareal blir drive heile tida, heimla i Jordlova §8. Driveplikt (Sjå utdrag under). Driveplikta er oppfylt dersom du sjølv driv jorda, dersom du leiger jorda vekk til nokon som driv den aktivt eller dersom du har fått fritak frå driveplikta.

 

Giske kommune lyser med dette ut kulturmidlar for 2022. Søknadsfristen er sett til 15.april.

  

 Det vert no opna for søknadar om tilskot til tiltak i Utvald kulturlandskap på Alnes. Tilskotet er avgrensa til tiltak på eigedomar og kulturlandskap på Alnes. Det er løyvd kr. 600 tusen for 2022. Generell tilskotssats er inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. Einskilde fellestiltak inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag.

 

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt (sak 63/13) for 2014, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 24.02.22.

 

Viktige lenker

Ukraina