Kunngjeringar

 Kommunaldepartementet har utarbeidd mellombels forskrift om unntak frå Plan- og bygningslova, med bakgrunn i Korona-pandemien, og som seier at kommunen kan ta i bruk eksisterande bygg til helse- og omsorgstenester på kort varsel.

Teknisk utval har i møte den 05.03.2020, sak 011/20, vedteke med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å legge forslag til detaljregulering for Ytterland park, gnr 188 bnr 2, ut til avgrensa offentleg ettersyn.

 

 Planarbeidet for området har lagt i bero sidan 2018 på grunn av ulike meiningar mellom grunneigarane om vidare utvikling. Dette førte til at området no er redusert frå 42,6 daa til 23 daa og omfattar berre gbnr/124/19 pluss nokre bustadparsellar aust for fylkesvegen.

 På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt (sak 63/13) for 2014, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 24.02.20.

Teknisk utval vedtok i møte den 30.01.2020, sak TU- 006/20, med heimel i Plan- og bygningslova § 12-10 å legge framlegg til detaljplan Reinseanlegg Valderhaugstrand med føresegner, plankart, planomtale og ROS-analyse ut til offentleg ettersyn.

 I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-12 ledd 4 vert det med dette gjort kjend at Giske kommunestyre i møte den 12.12.2019, Ksak - 123/19, har godkjent detaljreguleringsplan for gnr 3 bnr 19 Vigra næringspark nord. Vedtaket er gjort i medhald av pbl § 12-12 ledd 1.

Komité for miljø og tekniske saker har i møte den 03.10.2019, sak KMT-074/19, vedteke med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til detaljregulering for Gjenvinningsstasjon Gjøsundmyrane ut til offentleg ettersyn.

 

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram Hovudplan vatn og avløp 2019-2030, i medhald av plan- og bygningslova §§11-12 og 11-13.

Forslag til planprogram - Hovudplan for vatn og avløp_høyringsutkast (PDF, 5 MB)

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12 - 12 ledd 4 vert grunneigarar innafor planområdet, naboar til planområdet, heimelshavarar og offentleg mynde gjort kjend med at Giske kommunestyre i møte 25.09.2019, sak K-059/19, i medhald av pbl § 12 - 12 har godkjent detaljplan Omregulering av område B4.

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12 - 12 ledd 4 vert grunneigarar innafor planområdet, naboar til planområdet, heimelshavarar og offentleg mynde gjort kjend med at Giske kommunestyre i møte 25.09.2019, sak K-058/19, i medhald av pbl § 12 - 12 har godkjent detaljplan Skaret Panorama.