I medhald av kommunelova § 14-3 er Giske formannskap sitt framlegg til handlings- og økonomiplan for 2023 - 2026, inkludert årsbudsjett for 2023, lagt ut til alminneleg ettersyn i Giske rådhus, Valderøya, fram til 01.12.2022.

Detaljregulering Dyb panorama blir lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i Teknisk utval den 28.10.2022 (sak TU- 044/22). Høyringsperioden er frå 10.11.2022 til 22.12.2022. 

 

Ny veg: Sandnesvegen

Namnenemda (Teknisk utval) vedtok i møte den 08.09.2022, arkivsak 22/225, eit nytt vegnamn på Giske (Gjerdehamna).

Ny kvalitetsplan for oppvekst er no klar for å leggast ut på høyring med frist 27. oktober. Plana vil gjelde for 2022 - 2025. Overordna visjon for perioden: "Det var bra eg kom" - Å arbeide saman for eit inkluderande fellesskap.

   

 Møre og Romsdal fylkeskommune har saman med Ålesund, Sula og Giske kommune vedteke “Plan for areal,- klima og transport i Ålesundsregionen”(PAKT). 

 

 Strategi bu-og tenestetilbod helse og omsorg 2050 (PDF, 761 kB), vert lagt ut på høyring frå i dag 28. april og fram til 11. mai 2022.
Alle som ønsker å spele inn tankar om framtida er hjarteleg velkomne.

 

 Korleis meiner du kommunen skal planlegge for utfordringane innan helse og omsorg dei neste 30 åra? Kvar skal omsorgsbustadane ligge i framtida? Kva er viktig å legge vekt på? Kom og sei di meining, det er viktig for oss!

 

 

 Etter lovendring i 2009 er det no krav om at alt jordbruksareal blir drive heile tida, heimla i Jordlova §8. Driveplikt (Sjå utdrag under). Driveplikta er oppfylt dersom du sjølv driv jorda, dersom du leiger jorda vekk til nokon som driv den aktivt eller dersom du har fått fritak frå driveplikta.

 

Giske kommune lyser med dette ut kulturmidlar for 2022. Søknadsfristen er sett til 15.april.

  

 Det vert no opna for søknadar om tilskot til tiltak i Utvald kulturlandskap på Alnes. Tilskotet er avgrensa til tiltak på eigedomar og kulturlandskap på . Det er løyvd kr. 600 tusen for 2022. Generell tilskotssats er inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. Einskilde fellestiltak inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag.