Kunngjeringar

Kartverket har reist sak ang skrivemåten av dette stadnamnet. Dette som ei oppfølging av at formannskapet skal gi namn til ny veg frå Jusspivegen og nedover mot dette neset og på nedsida av Jusspivegen. Fastsetting av namnet på den vegen må utsettast til stadnamnet er vedtatt.

Kommunen legg no ut dette til høyring silk at lokale organisasjonar med særleg interesse av eller tilknyting til namnet og grunneigarar frå dei gamle gardsbruka, kan kome med innspel innan fristen 5. april.

Våren nærmer seg og tida er komen for å søkje kommunale kulturmidlar. Søknadsfrist for alle ordningane er: 15.04.2019. Alle søkjarane må sende inn søknaden elektronisk på: http://giske.kulturkontoret.no

På bakgrunn av Giske kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt (sak 63/13) for 2014, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene i Giske til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 25.02.19.

 

Formannskapet har kome med framlegg om å namne veg i regulert bustadfelt syd for Jusspivegen til Lykkenesvegen. Forslaget blir no lagt ut slik at lokale organisasjonar med særleg interesse av eller tilknyting til namnet og grunneigarar frå dei gamle gardsbruka kan kome med innspel innan fristen 25. mars.

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidd nytt ruteopplegg for rutebuss i Giske frå 1. mai 2019 og ønskjer tilbakemeldingar og innspel til dette.

Gå til https://frammr.no/FRAM/Ruteopplegg-Giske for meir informasjon, lenkjer til dei nye rutetabellane og kor du skal sende ditt innspel.