I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 og vedtak i Teknisk utval 15.12.2022, saksnr TU - 056/22, vert det med dette varsla om at det er sett i gang detaljregulerngsarbeid for Bg5 på Giske (sjå kart).

Frist for innspill er satt til 03. mai 2023.

 

Det vert no opna for søknader om tilskot til tiltak i Utvald kulturlandskap på Alnes.

 

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 og vedtak i Teknisk utval 17.03.2022, saksnr TU- 011/22, vert det med dette varsla om at det er sett i gang detaljregulerngsarbeid for Kabbertavegen, Giske – gbnr. 127/10 Giske kommune.

Frist for innspill er satt til 12. april 2023.

 

Det er tid for å søkje tilskot til Drenering av jordbruksjord og Spesielle miljøtiltak i landbruket.

 

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt (sak 63/13) for 2014, og med heimel i eigedomsskattelova §15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 23.02.23.

Giske kommune lyser med dette ut kulturmidlar for 2023. Fristen for innkomne søknadar er 1. april.

 

I medhald av kommunelova § 14-3 er Giske formannskap sitt framlegg til handlings- og økonomiplan for 2023 - 2026, inkludert årsbudsjett for 2023, lagt ut til alminneleg ettersyn i Giske rådhus, Valderøya, fram til 01.12.2022.

Ny kvalitetsplan for oppvekst er no klar for å leggast ut på høyring med frist 27. oktober. Plana vil gjelde for 2022 - 2025. Overordna visjon for perioden: "Det var bra eg kom" - Å arbeide saman for eit inkluderande fellesskap.

   

 Møre og Romsdal fylkeskommune har saman med Ålesund, Sula og Giske kommune vedteke “Plan for areal,- klima og transport i Ålesundsregionen”(PAKT). 

 

 Strategi bu-og tenestetilbod helse og omsorg 2050 (PDF, 761 kB), vert lagt ut på høyring frå i dag 28. april og fram til 11. mai 2022.
Alle som ønsker å spele inn tankar om framtida er hjarteleg velkomne.