Kunngjeringar

I samsvar med framlegg om å etablere aksjeselskap for å utvikle Gjøsund som fiskerihamn, samt vedtak i Giske kommunestyre k.sak 005/18 om å delta i selskapet, inviterar ein grunneigarar, interessentar og investorar til å teikne aksjar i Gjøsund Hamneutvikling AS (us).

Ein kan no søkje Giske kommune om tilskot til to tiltaksområder i landbruket. Dette gjeld:

  • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Tiltak til fornying og bruk av gamalt kulturlandskap er av dei prioriterte områda. Løyvinga for Giske i 2018 er kr. 80 000,-.
  • Drenering av tidlegare drenert jordbruksjord. Tiltaket er retta mot aktivt fulldyrka areal som treng fornya drenering for å halde avlingsnivået oppe.  Løyvinga for Giske i 2018 er kr. 100 000,-.

Søknadsfristen for begge ordningane er sett til 30. April.

Søknadsskjema og informasjon finn ein på «Landbruksdirektoratet.no». Ta elles kontakt med landbrukskontoret i Giske v/rådgjevar, tel. 97759665, for meir informasjon.

 

 

Våren nærmer seg og tida er komen for å søkje kommunale kulturmidlar. Søknadsfrist for alle ordningane er: 15.04.2018. Alle søkjarane må registrere søknaden elektronisk på: http://giske.kulturkontoret.no 

Brannsjefen har frå i dag 9. mars klokka 09.00 oppheva det midlertidige bålforbodet i kommunane Giske-, Haram- og Ålesund.

Brannsjefen har vedtatt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i kommunene Giske-, Haram- og Ålesund kommune. Forbudet gjelder fra 2. mars 2018 kl. 08.00 og inntil situasjonen endrer seg.

Etter vedtak i kommuneplanutvalet den 26.02.2018, sak F-015/18, blir framlegg til kommuneplanen sin arealdel lagt ut til 3. gongs offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Etter vedtak frå Giske formannskap og med heimel i Plan- og bygningslova §§11-14 og i samsvar med lovens §§4-2 og 5-2 sendast planforslag til kommunedelplan for naturmangfald på høyring og vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

Høyringsfrist er 6 veker frå 28.02.2018, og fram til 13.04.2018.

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12 - 12 ledd 4 vert grunneigarar innafor planområdet, naboar til planområdet, heimelshavarar og offentleg mynde gjort kjend med at Giske kommunestyre i møte 08.02.2018, sak K-003/18, i medhald av pbl § 12 - 12 har godkjent detaljplan Giskeremen.

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt (sak 63/13), og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 21.februar 2018.