Dispensasjonsvedtak i utvald naturtype på Blindheim

Giske kommune varsler i tråd med naturmangfoldlova (nml) §56 om eit dispensasjonsvedtak som berører kystlynghei på Blindheim, Vigra. 

Kystlynghei er kulturmark som er forma gjennom langvarig beite, rydding og avsviing. Kystlynghei er avhengig av å bli halde i hevd.  Kystlynghei er trua av nedbygging, oppdyrking og gjengroing som følge av opphør av bruk.  Kystlynghei er derfor sterkt trua (EN) og er utvalgt naturtype etter nml §52. 

Det er gitt dispensasjon fra plan- og bygningsloven sitt forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag (jf. pbl §1-8) til å etablere tursti. Turstien berører forekomst av den utvalgte naturtypen “Kystlynghei”.  Dette gjeld over “Kobbevika hei” på Vigra. Tiltakshaver er Blindheim vel.

Dispensasjonsvedtaket og tilhøyrande vedlegg er tilgjengeleg i miljøvedtaksregisteret (Tursti Kystlynghei Blindheim, Giske kommune (miljovedtak.no)). Dispensasjonen er gitt med spesifikke vilkår for å redusere negative konsekvensar for naturen. 

Vedtaket kan påklagast av partar i saka og andre med rettsleg klageinteresse innan 3 veker (jf. fvl §§ 28 og 29).

 

Sjå meir:

 

Les meir:

Om kystlynghei: Kystlynghei (artsdatabanken.no), faggrunnlag_kystlynghei.pdf (miljodirektoratet.no)

Handlingsplan: Handlingsplan for kystlynghei - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Forskrift: Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven - Lovdata

Raudliste for naturtyper: Norsk rødliste for naturtyper (artsdatabanken.no)

Naturmangfoldlova: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - Kapittel VI. Utvalgte naturtyper - Lovdata