Søknad om plass i SFO

Børge Sandnes  Søknadsfrist er 01.03.2021.

Søknad om plass i skulefritidsordningane:

Søknadsfrist for plass i SFO er 01.03.2021. Søknadar innkomne etter fristen blir sett på venteliste. Plass blir tildelt dersom skulefritidsordninga har kapasitet. Du søkjer plass i Oppvekstportalen:

Oppvekstportalen - tilbod, søknad og plassering i SFO og barnehage (ist-asp.com)

Redusert foreldrebetaling

Når det er tildelt plass i SFO kan hushald med låg inntekt søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Per i dag gjeld ordninga for elevar i 1. og 2. klasse. Søknadsfrist er 31.07. For søknadar mottekne etter denne fristen blir det gjort vedtak gjeldande frå månaden etter søknaden er motteken. Skatteoppgjer for 2020 blir lagt til grunn for utmålinga av betalingssatsen. Søknaden blir behandla når skatteoppgjeret er klart.

Det skal betalast maksimalt seks prosent av brutto løns- og kapitalinntekt. Foreldrebetalinga skal reknast ut frå inntekta til den/dei føresette som har same folkeregisteradresse som barnet. I hushaldet si inntekt skal også inntekta til registrerte partnarar og sambuarar reknast med. Når sambuarar ikkje er mor eller far til barnet skal inntekta til sambuar reknast med når sambuarforholdet har vart i 12 av dei siste 18 månadane. Dersom inntekta er vesentleg endra, kan anna dokumentasjon på noverande inntekt leggjast ved.

Elevar i 5. – 7. klasse med behov for særskilt tilrettelegging har rett på gratis SFO.