Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnet sin samla innsats for å styrke dei faktorane som direkte eller indirekte fremmer helse og trivsel i befolkninga, samt å svekke faktorar som medfører helserisiko. 

Det overordna målet i folkehelsearbeidet er fleire leveår med god helse, samt å redusere sosial ulikskap i helse.

Folkehelse blir skapt på ulike arenaer og vert påverka av blant anna oppvekst, bumiljø, utdanning, inntekt, arbeid og livsstilsvalg.

Partnerskapet God Helse

Giske kommune vedtok hausten 2014 at folkehelse er eit av fire gjennomgåande perspektiv i kommuneplanens samfunnsdel – Vi skal med andre ord tenke folkehelse i alt vi gjer.

Giske kommune har sidan 2010 vore med i partnarskapet God Helse, Møre og Romsdal fylkeskommune. Regional delplan for folkehelse har seks satsingsområder:

1. Samfunnsutvikling for ein god start i livet
2. Helsevenleg arbeidsliv
3. Samfunn som fremmer aktiv, trygg og frisk alderdom
4. Trygt og helsefremmande fysisk miljø
5. Inkludering og deltaking i frivillige organisasjonar
6. Organisering og samhandling, eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Lov om folkehelse

Folkehelselova legg til rette for eit langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, og handlar om det kvar einskild av oss, kommunen og samfunnet kan gjere for at vi skal få eit sunnare og friskare folk. Folkehelselova legg ansvaret for folkehelsearbeidet på heile kommunen.

 

Vi er glade for å endeleg kunne  leggje fram folkehelsekartlegging til Giske kommune.  Den inneheld oversikt over helsetilstanden og påverkingsfaktorar for innbyggjarane i kommunen.  Oversikta skal inngå som grunnlag for kommunen sin planstrategi og i prioritering og planlegging både politisk og administrativt. 

 Folkehelseoversikta  finn de her (PDF, 3 MB)

 

Giske kommune er rik på attraktive og spennande mulegheiter til å drive eit variert friluftsliv og fysisk aktivitet.