Søknadsfrist barnehage og SFO til barnehage- og skuleåret 2023-2024

Fristen for å søkje plass og barnehage og i SFO frå hausten 2023 er 01.03.2023.
Bildet er tatt av


Giske kommune har to kommunale og seks private barnehagar: Barnehagane i Giske kommune.

Det kan søkjast om plass i SFO for elevar i 1.-4. klasse og for elevar i 5.-7. klasse med særskilde behov.

Søk elektronisk her.

Søknad om redusert foreldrebetaling for opphald i barnehage og SFO:

Det skal betalast maksimalt 6 % av brutto løns- og kapitalinntekt i husstanden per plass. Hushaldningar med låg inntekt kan søkje om redusert foreldrebetaling. Søknadane vil bli behandla når skatteoppgjer for 2022 for husstanden ligg føre. Kommunen hentar opplysningar direkte frå Skatteetaten. Anna dokumentasjon er nødvendig berre dersom inntekta til husstanden er vesentleg endra. Søknadsfrist er 31.07.2023. Søknadar innkomne etter fristen blir gjeldande frå månaden etter at søknaden er innregistrert.

Elevar i 1. klasse fekk frå hausten 2022 rett på 12 timar gratis i SFO. Frå hausten 2023 har regjeringa gjort framlegg om at ordninga med 12 timar gratis SFO skal utvidast til også å gjelde elevar i 2. klasse. Det kan søkjast om berre 12 timar gratis SFO, eller dei 12 timane blir ein del av tilboda i SFO som omfattar timar etter skuletid. SFO-tilbodet er gratis for elevar i 5.-7. klasse. Det skal ikkje søkjast om friplass for elevar med særskilde behov.

Informasjon og elektronisk søknadsskjema for redusert foreldrebetaling for barnehage og SFO.