Foreldrebetaling i skulefritidsordningane

Giske kommunestyre gjer vedtak om betalingssatsar for tilbod i SFO. Satsane blir årleg justerte i kommunestyret.

Betalingssatsane i SFO for 2023:

Redusert foreldrebetaling i SFO:
Etter søknad kan det gjerast vedtak om redusert foreldrebetaling i SFO for elevar i 1.-4. klasse. Det må søkjast på nytt for kvart skuleår. Skatteoppgjer for føregåande år blir lagt til grunn for utmålinga av betalingssatsar. Kommunen har tilgang til å innhente inntektsopplysningane frå Skatteetaten. Det skal då ikkje leggjast ved skatteoppgjer. Dersom inntekta er vesentleg endra, må det leggast med dokumentasjon på noverande inntekt. Det skal betalast maksimalt 6 % av brutto løns- og kapitalinntekt i husstanden. Betaling for 11 månader per skuleår. Søskenmoderasjon er på 25 % for barn nummer to eller fleire. Elevar i 5.–7. klasse som har fått tildelt plass i SFO har rett på gratis SFO. Elevar i 1. klasse med plass i SFO har rett på 12 timar gratis SFO.

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO.