Foreldrebetaling og moderasjonsordningar

Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn maksprisen for ein barnehageplass. Familiar kan ha rett på reduksjon i foreldrebetalinga i samsvar med gjeldande moderasjonsordningar.

Makspris


Maksprisen for ein barnehageplass er 2 990 kroner frå 1. januar 2019. Frå 01.08.2019 aukar maksprisen til 3 040,-. Maksprisen gjeld alle typer barne­hagar, både offentlege og private. Satsen blir fastsatt av Stortinget. I tillegg kjem kostpengar.

 

Moderasjonsordningar


Har du fleire barn i barnehagen?

Dersom du har meir enn eitt barn i barne­hage i samme kommune, skal kommunen sjå til at du får reduksjon i foreldre­betalinga; søsken­modera­sjon. Du skal få søsken­modera­sjon uavhengig av om barna går i ulike barnehagar, og i barnehagar med ulike eigarar.
 
Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

 

Har du låg inntekt?

Det er to modera­sjons­ordningar for familiar eller hus­haldningar med låg inntekt.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldre­betalinga

Dersom maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til familien eller hus­haldninga, skal du ha ein redusert pris.

Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inn­tekta sin til barne­hagen.

Dette gjeld både kommunale og private barnehagar. Kommunen fattar vedtak etter søknad.

 

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringar

Frå 1. august 2015 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skule­start, som bur i hus­haldningar med låg inntekt, rett til å få 20 timar gratis opphalds­tid i barne­hage per veke. 

Frå 2018 gjeld desse ordningane for husstandar som har ei samla bruttoinntekt på mindre enn 533 500 kroner.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 31. august. For søknader som kjem inn etter fristen, blir vedtaket gjort gjeldande for månaden etter.

Søknadsskjema finn du her