Mindre reguleringsendring ved Rønnebergbakkane/Valderhaugbakkane

Teknisk utval har i møtet den 15.12.2022 gjort følgande vedtak: 

TU - 061/22 Vedtak:
Teknisk utval vedtek med heimel i PBL §12-14 å ta gang- sykkelvegen frå Rønnebergbakkane til Valderhaugbakkane ut av det digitale reguleringsplankartet, og å endre plannavn i planregister til «Gang og sykkelveg langs RV658».

Kommunen sitt kart er endra, og endring er lagt inn i kommunen sitt planregister:
arealplaner.no | 1989002 > Planbehandlinger

Saksnr: 22/744