Bygging og oppgradering av stier

Giske kommune opplever eit stort engasjement blant innbyggarane når det gjeld bygging, vedlikehold og oppgradering av friluftslivet sine ferdselsårer i kommunen. Det er fint å sjå engasjement for tema som friluftsliv og folkehelse. Naturen i Giske kommune er ein viktig ressurs når det gjeld friluftsliv, naturopplevingar, rekreasjon og folkehelse. Det er da også viktig at vi tar vare på naturen i slike saker. 

Opparbeidd sti på Tueneset i Ålesund gab

Kommunen oppdaterer no sin kunnskap om naturmangfold og det har nyleg vore eit webinar med Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Møre og Romsdal om naturhensyn ved opparbeiding av stier. Webinaret ligg tilgjengeleg på deira heimeside (Naturhensyn ved opparbeiding av stier - Rapport og Webseminar - Møre og Romsdal (fnf-nett.no)), saman med presentasjon og rapporten webinaret baserer seg på. Vi oppmodar alle som er igang med slike prosjekt om å sjå webinaret. 

Naturmangfoldlova er ei norsk lov som regulerer forvaltning av naturens mangfold. Loven skal ivareta naturmangfoldet gjennom bærekraftig bruk og vern av arealer. Det er viktig at naturen får ei stemme i saker som berører den. Naturomsyn er ein faktor som ofte blir gløymt, eller kjem så seint inn at det er for seint. Det er derfor viktig å hugse å gjere vurderingar knytt til naturmangfold tidleg i planlegginga. 

Der fins ein del kunnskap og kartfesta registreringar på nettet, til dømes i Naturbase, Artsdatabanken, Miljøstatus og Kilden. Kommunen har også ein kommunedelplan for naturmangfold frå 2018, med tilhøyrande kart, fauna, flora og svarteliste (framande arter). I naturmangfoldplanen er det blant anna oversikt over naturtyper og verneområder i kommunen, 

I kapittel 2 i Miljødirektoratet sin veileder om å starte eit stiprosjekt er det også god veiledning om kor ein finn informasjon om blant anna naturverdiane i ditt område. Veiledninga er ellers også veldig god og oversiktleg, og vi rår til å bruke den. Her blir ein til dømes mint på å avklare med kommunen om eit tiltak må behandlast etter plan- og bygningslova (PBL) eller andre lover. 

Kommunen er no også igang med arbeid på ein plan for friluftslivets ferdselsårer. Planen inngår i arbeidet med den nye kommuneplanen sin arealdel som har oppstart i 2023. Plan for friluftslivets ferdselsårer skal identifisere, ta vare på og utvikle ferdselsårer nær der folk bur. Omfang og utstrekning avgrenses i denne omgang på grunn av begrensa kapasitet i kommunen. Planen vil gi ein oversikt over tilgjengelege stiar og løyper og bidra til tilrettelegging for nærturar og vil vere eit godt grunnlag å bygge vidare på i neste revidering av planen.