Kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2029

Giske kommunestyre har i vedtak 14.06.2018, saknr 021/18, eigengodkjent kommuneplanen sin arealdel 2018 - 2029.

Kommuneplanen sin arealdel fastset framtidig arealbruk i kommunen, både bruk og vern av areal, og er ved kommunestyret sitt vedtak bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak.

 

Kommuneplanen sin arealdel er tilgjengeleg som kartlag i kommunen si kartløysing. Plandokumenta finn du her.

Viktige lenker

Ukraina