Psykisk helseteam for barn, unge og familiar

Vi er eit tilbod for barn og unge frå 0-18 år, og familiane deira.  

Vi jobbar med utgongspunkt i born og unge si psykisk helse, og ser på foreldra som svært viktige samarbeidspartnarar i dette arbeidet. 

Born og unge kan oppleve vanskelege kjensler og tankar, og foreldre kan oppleve foreldrerolla og familielivet som utfordrande. Psykisk helseteam for barn, unge og familiar jobbar for at barn, unge og foreldre på ein enkel måte kan få hjelp i heimkommuna når dei treng det.

 

Tema vi jobbar med kan vere: 

 • Familiære forhold/ foreldrerolla 
 • Angst 
 • Nedstemtheit/sjølvskading 
 • Mistanke om diagnose- vurdering av behov for henvising til BUP
 • Oppfølging etter utredning ved BUP
 • Mistilpasning i skule/barnehage og/eller fritid
 • Spiseproblematikk
 • Kjønnsidentitet
 • Tvangstankar/handlingar
 • Bearbeiding av vanskelege hendelsar
 • Rus

 

Vi tilbyr: 

 • Foreldrerettleiing
 • Individualsamtalar med born/unge, gjerne med foreldra til stades ved behov
 • Familieterapi, samtalar for å betre relasjonar innad i familien
 • Rettleiing til barnehagar/skular 
 • Observasjonar i skule og barnehage
 • Heimebesøk/samspelsobservasjon i heimen
 • Drift av barnegrupper og foreldregrupper for barn med autisme
 • Samarbeid med andre hjelpeinstansar kring barnet/ungdomen 

  (for meir info om samarbeid les): Barn og unges helseteneste - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no

 

Det er enkelt å kome i kontakt med oss, ein treng ikkje henvising frå lege eller andre. Foreldre/ungdomar sjølv kan ta kontakt via telefon, eller fylle ut henvisingsskjema. Andre instansar kan melde inn behov på vegne av born og unge, enten via telefon eller skjema, då med samtykke frå foreldra. 

 

 

 

          Telefonnummer:

              911 43 969

               (mån.-fre.  08.00-15.30)

 

 

                                    

Kontaktskjema for PHBUF (DOCX, 32 kB)

Send skjema til: 

Psykisk helseteam for barn, unge og familiar

Valderhaug 4, 6050 Valderøy                                                 

 

 

 

  
 

 


 

 

 

 

Viktige lenker

Ukraina