Om oss

Pedagogisk- psykologisk teneste er ei rettleiingsteneste for skuler og barnehagar. PPT sine oppgåver er heimla i opplæringslova og i barnehagelova. Det blir skissert eit todelt mandat. PPT skal arbeide individretta for å avklare retten til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp, og bistå skular og barnehagar i arbeidet med kompetanse og organisasjonsutvikling for å legge betre til rette for barn/ elevar med særlege behov.

I arbeid med enkeltbarn samlar PPT informasjon gjennom samtale med barnet, føresette, tilsette i skulen/barnehagen, observasjon og eventuell testing. Etter kartlegging utarbeidar PPT ei sakkunnig vurdering som seier noko om kva skulen/barnehagen kan gjere for å leggje best mogleg til rette for utvikling og læring. 

PPT får dei fleste tilvisingar frå barnehage og skule, men foreldre eller eleven sjølv kan søke hjelp ved å ta kontakt med tenesta. Tilvisning skal alltid skje i samarbeid med føresette, ingen kan tilvise PPT utan føresette sitt samtykke. Tilvisar skal også drøfte med PPT om det er ei aktuell sak for oss før den kan sendast. PPT kan samarbeide med andre instansar etter samtykke.

Tenesta er gratis og du kan ta kontakt med dei tilsette mellom 08.00 og 15.30. Dersom du ikkje får svar kan du legge igjen beskjed til servicekontoret på tlf 701 88 000, og vi vil ringe deg opp igjen.

Vi har fokus på tidleg innsats. PPT er samorganisert i tverrfagleg eining for Barn, familie og helse (BFH). For meir opplysningar og skjema sjå via startsida:  Helse levekår- Helse, barn og unge- PPT .

Tilsette ved PPT:

Hanne Karin Nedregaard 417 01 925 (merkantil), mandag onsdag og fredag

Nina Nordmark 417 01 930 (avdelingsleiar)

Gro Nærø 417 01 934 

Vigdis Paulsen Myklebust 970 95 033

Nora Gjøsund Valderhaug 920 35 949

Viktige lenker

Ukraina