Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta i Giske kommune er lagt opp etter forskrift av okt 2018 om kommunen sitt helsefremjande og førebyggjande arbeid i helsestasjon og skulehelseteneste, og drifta etter nasjonale faglege retningslinjer frå 2017 Helsesøster har ansvaret for skulehelsetenesta og kommuneoverlegen er medisinsk fagleg rådgivar. Helsesøster har fast tid på skulen, og legeundersøking blir tilbode i 1 klasse.

Målet for tenesta er å fremje helse og utvikling i oppvekståra. Den skal i samarbeid med heim, skule og hjelpeapparat arbeide for å identifisere og løyse dei helseproblem som spesielt knyter seg til skuleeleven sin situasjon. Skulehelsetenesta skal arbeide for at elevane går ut av skulen med ei så god helse som mogleg og med ei åtferd som påverkar helse, livsstil og livskvalitet i ei positiv retning.

Helsesøstrene har trefftid på skulane og har faste dagar på skulen. Foreldre, elevar og lærarar kan ta kontakt.

OVERSIKT

 

1. klasse

Skulestartundersøking med helsesøster og lege på helsestasjonen. Motorisk test, hørselstest, vekst og somatisk helseundersøking. Haldningsskapande arbeid med helseopplysning om diverse tema. Foreldrerettleiing. Spørjeskjema til foreldre i forkant om helse og trivsel til borna.

2. klasse

Vaksine DTP-IPV mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio .Vekstmåling med oppfyljing ved behov. Målretta helseundersøking m/foreldre på helsestasjonen Legekontroll v/ behov. Spørjeskjema til foreldre i forkant, om helse og trivsel til borna.

3. klasse

Undervisning på skulen med helseopplysning i grupper om eigenomsorg og personleg hygiene, kosthald -matpakke, ulykke skade skulemiljø, sosialt nettverk skulemiljø, fysisk aktivitet. Vekstmåling av alle på skulen.

4. klasse

Tilbod om psykisk helseundervisning av helsesøster og psykisk helse.

5. klasse

Helseopplysning i grupper om pubertetsutvikling, helse, kost, livsstil og eigenomsorg. Tobakk og rus. Fysisk og psykisk helse.

6. klasse

Vaksine mot meslingar, kusma og raude hundar. MMR vaksine. Meistringsgruppe for alle jenter.

7. klasse

Vaksine HPV til alle jenter mot livmorhalskreft. 2 dosar med 0-2-6 mnd mellomrom.

8. klasse

Målretta helseundersøking av enkelte elevar på bakgrunn av tidlegare funn eller behov. Vekstmåling av alle med tilbod om oppfølging. Tilbod om helseopplysning i grupper om tobakk - rus, smittsame sjukdomar og vern mot desse, ungdom i utvikling og pubertet, psykisk og fysisk helse, ernæring og eigenomsorg.

9. klasse

Tilbod undervisning om psykisk helse ved behov.

10. klasse

Tilbod om helseopplysning i grupper om forplantningslære, prevensjon, seksualitet og SOS. fysisk og psykisk helse. Vaksine mot poliomyelitt, kikhoste, difteri og stivkrampe.

I alle klasser blir enkeltelevar følgde opp ved behov. Undervisning i andre aktuelle tema enn nemnt her ved ønskje.

I tillegg har vi

Pisgruppe (skilsmissegruppe i skulen): Det blir på alle skulane gitt tilbod om pisgruppe for born med skilde foreldre.

Bapp gruppe for born og unge som har foreldre som slit med psykisk helse og rus.

Meistringsgruppe - DU kurs til ungdom som er nedstemt. Eit samarbeid med helsesøster og psykisk helse

Kontaktpersonar

Johanne Røsvik Synnes
Teamleiar for helsestasjonen
E-post
Telefon 70 18 81 25
Mobil 996 39 480

Kart