Overgang frå barnehage til skule

Vanlegvis på denne tida bruker førskulegruppene å dra på besøk til den skulen dei skal begynne på. Og i juni brukar det å vere ein førskuledag der dei får kome på skulen saman med foreldra sine.

Klikk for stort bilete Børge Sandnes  

I år er situasjonen ein anna. På grunn av Covid-19 og smittevernomsyn går førskulegruppene sine besøk til skulane ut.

Det vil bli vurdert i byrjinga av juni, om det vil bli førskuledag saman med foreldre. Viss det heller ikkje er mogleg, kjem skulane til å vurdere andre alternativ for å sikre ein god overgang til skulen i august.

Skulane vil halde kontakten med barnehagane og føresette om besøksdag kan gjennomførast før ferien.

  Også i barnehagane er ein i ferd med å normalisere åpningstidene. Nokre barnehagar vil framleis ha utfordringar på begge endar av dagen, men det ser ut til å kunne løysast.

Det er imidlertid viktig at ein tek kontakt med barnehagen for å få vite kva reglar som gjeld med omsyn til levering av barn om morgonen og henting om ettermiddagen. Nokre endringar av rutinene vil det vere.

Og sjølvsagt: Ingen med sjukdomssymptom skal i barnehagen.

 Denne veka skal skulane starte med tilnærma normale undervisningstider. Heilt som normalt kan ein likevel ikkje ta det for gitt at det vert.

Skuleskyssen skal framleis skje med dei avstandsreglane som har vore til no. Det betyr at ein ved nokre skular vil måtte la skuleskyssen gå i ein to-gang. Dette betyr at det kan verte ventetid for nokre elevar.

 Gjenåpninga av skulane er noko alle har sett fram til. I løpet av neste veke vil skulane i Giske vere tilbake så nær vanleg drift vi klarer. Nokre utfordringar gjenstår å løyse, men viljen og optimismen om at det vil la seg ordne er på plass.

  Frå mandag 18. mai vert opningstidene i barnehagane i kommunen auka til sju timar kvar dag. Denne utvidinga håper vi vil gjere kvardagen betre for våre brukarar.

 Mandag fekk helseleiinga i Giske rapport om nok eit tilfelle av korona-smitte i kommunen. Dette er ein heimebuande som mottek tenester frå heimetenestene i Giske.

 No er det og nye reglar når det gjeld storleik på grupper som kan møtes. Det er utvida til å vere 50 personer dersom det er ein ansvarleg arrangør som står bak, og inntil 20 personer i uorganiserte samlingar.

 Ingen nye positive koronaprøver registret i kommunen siste dagene. Testkapasiteten er bra. All testaktivitet vert styrt gjennom fastlege.

Tema elles:

  • Nye besøksreglar for omsorgssentra og bufellesskap
  • Sikker bursdagsfeiring

 I tråd med nasjonale retningslinjer skal kommunale tenester no gradvis trappe opp til normal drift. Dette gjeld m.a. tenestetilbod ved helsestasjon, PPT, barnevern, psykisk helseteam for barn og unge, fysio/ ergoterapitenesta, flyktningetenesta, logopedtenesta m.m.
 

Smittesituasjonen i Giske er framleis stabil. Det er likevel grunn til å minne om at alle regler for godt smittevern må brukast.

Ver eit godt eksempel

Lang tid  med endra adferd i kvardagen slit på alle. Med den positive utviklinga vi har i smittesituasjonen både lokalt og nasjonalt kan ein fort komme i skade for å tru at no er faren over. Dessverre er vi ikkje der.

Ei knapp veke med barnehagedrift er unnagjort. Stort sett har det gått bra, men frå neste veke vil det auke på med barn. Dette gjer at barnehagane frå og med mandag 27. april endrer åpningstidene for å kunne ivareta krava til smittevern.