God vasskvalitet i Giske

Giske kommune sine målingar viser god kvalitet på drikkevatnet frå Alnes, og det har vore satsa mykje på fornying av leidningsnettet for både drikkevatn og avløp dei seinare åra for å sikre mot ureining av drikkevatnet.

Det vert tatt måleprøver av kvaliteten på drikkevatnet kvar veke i høve til krava i drikkevatnforskrifta. Drikkevatnet i Giske er godt og held seg innafor grenseverdiane i forskrifta. Målerapportane vert lagt ut på kommunen si nettside her.

Det har vore brukt 11,5 mill kr til fornying av drikkevatnnettet siste 5 år, i tillegg til at større utbyggingsprosjekt har gjort at ein har skifta til nye vassrør nokre strekningar. Leidningsnettet for avløp er fornya med 5,5 mill kr i same periode. Sjå eigen artikkel her.