Detaljreguleringsplan Dyb Panorama – kunngjering av eigengodkjent plan

Kommunestyret har i møte 14.03.2024 vedteke Detaljregulering med namn Dyb Panorama og planident 2018016.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Vedteke plankart, føresegn og planomtale finn du i kommunen sitt planregister (sjå lenke nedst i artikkelen).

 

 Planen kan påklagast med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal som klageinstans innan 3 veker frå kunngjeringsdato. 

Eventuell klage skal vere grunngjeven og sendast til:

 

Giske kommune,

Valderhaug 4,

6050 Valderøya,

eller helst til post@giske.kommune.no.

 

Sjå plandokumenta i vårt planregister:

arealplaner.no