Oppstart av planarbeid og høyring av planprogram - Hovudplan vatn og avløp 2019-2030

Giske kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram Hovudplan vatn og avløp 2019-2030, i medhald av plan- og bygningslova §§11-12 og 11-13.

Forslag til planprogram - Hovudplan for vatn og avløp_høyringsutkast (PDF, 5 MB)

Giske kommune skal i 2018-2019 utarbeide ein kommunedelplan som kan leggast til grunn for overordna og langsiktig styring av vatn- avløpssektoren i kommunen.

I samsvar med plan- og bygningslova sine reglar varslast igangsetting av arbeid og kunngjøring av dei mest sentrale spørsmåla i planarbeidet.

I samband med dette er forslag til planprogram utarbeida. Planprogrammet klargjer formål, sentrale problemstillingar, planlagde utreiingar, opplegg for medverknad, høyringsprosessar og framdrift.

Innspel og merknadar til planprogramet sendast skriftlig til Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya eller post@giske.kommune.no innan 09.11.2018.