Eigarskapsmelding Giske kommune

Eigarskapsmeldinga er ei oversikt over selskap der kommunen har eigarinteresser.

Det skal av dokumentet gå fram kva føremål og nytte kommunen har med si deltaking i selskap som er sjølvstendige rettssubjekt, til dømes eigedomsselskap, næringsutvikling, kommunalt foretak, interkommunalt selskap m.fl. Dette er blant anna for å sikre forsvarleg eigarstyring og styrke dei folkevalde si rolle.

Eigarskapsmelding for Giske kommune 2020 (PDF, 946 kB)

Artikkelliste