Barn og unge sin representant

Barn og unge under 18 år har ifølge plan- og bygningslova rettar nedfelt i dei rikspolitiske retningslinene. 

Giske kommune har gjort politisk vedtak (2009) om at kommunen skal utnemne ein representant som er barn og unge si røyst i plansaker. Det vil sei at barn og unge sine interesser for leikeplassar, friareal, akebakkar, ballplassar, fortau, gang- og sykkelvegar med meir blir sikra.

Det politiske vedtaket slår fast at barn og unge sin representant er ein del av stillinga til pedagogisk konsulent for barnehager.

For meir informasjon om barn og unge og planlegging etter plan- og bygningslova:

Pedagogisk rådgjevar barnehage, Vibeke Solbak, er tildelt oppgåva som barn- og unges representant i Giske kommune.