Frivillig

Frivillig er eit begrep som ofte blir nytta for dei som arbeider utan løn eller nokon anna form for økonomisk vederlag. Frivillig arbeid er gjerne knytta til frivillige organisasjonar med samfunnsnyttige føremål. 

Dugnadsånda i Giske er sterk, og du kan bidra på fleire områder. I Giske har vi eit rikt og mangfaldig kulturliv, der dei mange frivillige lag og organisasjonar utgjer ryggrada.