Tryggleiksalarm

Kva tilbyr vi?

Tryggleiksalarm er ein fastmontert alarm i heimen din som du kan bruke for å komme i kontakt med helsefagleg personell i ein akutt situasjon.Tryggleiksalarmen er kobla til 110-sentralen i Ålesund, som vidare tek kontakt med heimesjukepleien. Heimesjukepleien i kommuna rykker ut heile døgnet dersom alarmen går. Alarmen skal medverke til å skape tryggheit og sikkerheit for å kunne bu lengst mogleg i eigen heim.

Kven kan få tilbudet?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg uttrygge på å bu åleine. 

Pris

Kr. 263,-pr mnd i 2017

Slik søkjer du

Du fyller ut 

søknadsskjema (DOC, 99 kB) og sender det til tildelingskontoret.