Utlysing av tilskotsmidlar UKL Alnes

 Det vert no opna for søknadar om tilskot til tiltak i Utvald kulturlandskap på Alnes. Tilskotet er avgrensa til tiltak på eigedomar og kulturlandskap på Alnes. Det er løyvd kr. 600 tusen for 2022. Generell tilskotssats er inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. Einskilde fellestiltak inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag.

Alnes frå åsen 

Tek med 2 sentrale paragrafer frå «Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap»: (syner elles til heile forskrifta i lenka under).

§ 1.Formål med tilskuddsordningene

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

 

§ 3.Utlysning av tilskuddsmidler og kriterier for tildeling av tilskudd

Kommunen skal utlyse alle tildelte tilskuddsmidler. Ved utlysningen skal kommunen opplyse om hvilke tiltak det kan gis tilskudd til, satser og egenandeler for ulike tiltak, og om det er avsatt midler til felles tiltak for området.

Kommunen kan innvilge tilskudd i samsvar med formålet med tilskuddsordningen og målsettinger i eventuelle planer for området.

Tiltak som gis tilskudd kan være:

-

restaurering og skjøtsel av arealer

 

-

istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner

 

-

tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv

 

-

formidling

 

-

nødvendig planlegging av tiltak

 

-

kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier

 

-

kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturminneverdier

 

-

andre tiltak som fremmer formålet med ordningen.

 

Forskrift for ordninga:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2024

Søknadsfristen er sett til 15. April 2022. Dette i samsvar med Forvaltningsplanen for UKL- Alnes. Sjå lenke.

Kontaktperson for ordninga er:

Kårstein Haram, landbrukskontoret (Ålesund). 99311234

Epost: karstein.haram@alesund.kommune.no