Tilskot til kulturlandskap på Alnes

Det vert no opna for søknader om tilskot til tiltak i Utvald kulturlandskap på Alnes.

Alnes frå åsen

Tilskotet er avgrensa til tiltak på eigedomar og kulturlandskap på Alnes. Det er løyvd kr 558 000 for 2023. Generell tilskotssats er inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Einskilde fellestiltak inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag.

Tek med 2 sentrale paragrafer frå «Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap»: (syner elles til heile forskrifta i lenka under).

§ 1. Formål med tilskuddsordningene

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

§ 3. Utlysning av tilskuddsmidler og kriterier for tildeling av tilskudd

Kommunen skal utlyse alle tildelte tilskuddsmidler. Ved utlysningen skal kommunen opplyse om hvilke tiltak det kan gis tilskudd til, satser og egenandeler for ulike tiltak, og om det er avsatt midler til felles tiltak for området.

Kommunen kan innvilge tilskudd i samsvar med formålet med tilskuddsordningen og målsettinger i forvaltingsplanen for området. Sjå lenke.

Tiltak som gis tilskudd kan vere:

  • restaurering og skjøtsel av arealer
  • istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av bygningar og andre kulturminne
  • tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
  • formidling
  • nødvendig planlegging av tiltak
  • kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdiar
  • kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturminneverdiar
  • andre tiltak som fremmer formålet med ordninga

 

Forskrift for ordninga:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2024

Sjå forvaltingsplanen her: (PDF, 5 MB)

Søknadsfristen er sett til 15. april 2023. Dette i samsvar med forvaltningsplanen for UKL- Alnes. Sjå lenke ovanfor.

Kontaktperson for ordninga er:

Kårstein Haram, landbrukskontoret (Ålesund). Telefonnummer 993 11 234.

Epost: karstein.haram@alesund.kommune.no