Akvakulturanlegg på Ladeberget

Situasjonskart som viser planlagt anlegg - Klikk for stort biletePlanlagt anlegg Nordi Ocean

Nordi Ocean AS ønsker å etablere klekkeri for makroalger på Ladeberget på Valderøya.

Giske kommune legg ut søknad om akvakultur for makroalgar tidleg fase på ny lokalitet Ladeberget på Valderøya i Giske kommune til offentleg ettersyn, jf. forskrift om akvakultur, § 8.

Søkar er Nordi Ocean AS. Det er søkt om eit tomteareal på om lag 5,3 dekar. Tiltaket det er søkt om
ligg innanfor eit område som delvis er regulert til Industri/lager. Resten er avsett til framtidig næringsverksemd i kommuneplanen for Giske kommune.

Tiltaket er oppdelt i 3 fasar. Fase 2 og 3 vil medføre utfylling i sjø.

Tiltaket fell inn under forskrift om konsekvensutgreiingar. Søknaden skal behandlast etter kapittel 3 Vurdering om planar eller tiltak etter § 8 krev konsekvensutgreiing (§§ 9-12).

Søknadspapira finn du i PDF-filene i tabellen under: 

22/1635 - Ladeberget 4
Tittel Publisert Type
Akvakultursøknad makroalgar tidleg fase på ny landlokalitet Ladeberget 4(952336)

20.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Akvakultursøknad makroalgar tidleg fase på ny landlokalitet Ladeberget 4(952336).pdf
Giske kommune - Nordi Ocean AS - Tillatelse til akvakultur i landbasert anlegg - lokalitet Ladeberg(952302)

20.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Giske kommune - Nordi Ocean AS - Tillatelse til akvakultur i landbasert anlegg - lokalitet Ladeberg(952302).pdf
NORDI KU vurdering Ladeberget 4 - Klekkeri.pdf.pdf(952339)

20.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NORDI KU vurdering Ladeberget 4 - Klekkeri.pdf.pdf(952339).pdf
Planskisser Ladeberget 4 - NORDI Group.pdf.pdf(952340)

20.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planskisser Ladeberget 4 - NORDI Group.pdf.pdf(952340).pdf
Søknad om klarering Ladeberget 4 - klekkeri.pdf.pdf(952300)

20.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om klarering Ladeberget 4 - klekkeri.pdf.pdf(952300).pdf
HACCP-Landax-2022-2.pdf.pdf(952337)

20.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned HACCP-Landax-2022-2.pdf.pdf(952337).pdf
SR-NO-HamnøyaN-104339-01-001.pdf.pdf(952338)

20.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SR-NO-HamnøyaN-104339-01-001.pdf.pdf(952338).pdf

Meiner du at tiltaket kan få vesentlege verknader som ikkje er tilfredsstillande utgreidd i søknaden, eller har andre merknader til søknaden, må det sendast til kommunen. Eventuelle merknader skal sendast til Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya, eller til post@giske.kommune.no innan 19.05.2023.

Kommunen vil etter at fristen er gått ut gi uttale til søknaden, og sende innkomne merknader til fylkeskommunen for vidare handsaming. Merk brev med saksnr. 22/1635.