Tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Det kan søkjast tilskott til tiltak som fremma natur- og kulturverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap og redusera forureining frå jordbruket.

Søknadsfrist 15 april 2024

Kven kan søkje:
Foretak som oppfylle vilkåra for produksjonstilkott i jordbruket. Eigar av landbrukseigedom dersom det foregår produksjon som oppfylle vilkåra for produksjonstilskott i jordbruket.

For meir informasjon om ordninga og søknadsskjema viser vi til Landbruksdirektoratet.
 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet