Tilskot til inkludering av barn og unge

Tilskot kan tildelast offentlege instansar, frivillege organisasjonar og private aktørar. Søknadsfrist er 17. desember. Giske kommune er påmeldt ordninga. 

 

  Målet med tilskotssordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplasser, deltakeing på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. Målgruppa er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å hamne i utanforskap. Enkelte aktivitetstypar kan ha ein meir begrensa målgruppe, dette kjem fram i forskriften.

Meir informasjon og lenke til søknadsportal finn du her. 

Viktige lenker

Ukraina