Kommunedelplan for naturmangfald til høyring

Etter vedtak frå Giske formannskap og med heimel i Plan- og bygningslova §§11-14 og i samsvar med lovens §§4-2 og 5-2 sendast planforslag til kommunedelplan for naturmangfald på høyring og vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

Høyringsfrist er 6 veker frå 28.02.2018, og fram til 13.04.2018.

Etter førespurnad frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal søkte Giske kommune om å verte med i pilotprosjektet om kommunedelplan for naturmangfald. I brevet frå Miljødirektoratet står det at planen skal «være et virkemiddel for å sette naturmangfoldet på den lokalpolitiske dagsorden og etablere en større grad av lokal forankring og medvirkning i utvelgelsen av viktige naturområder i kommunen. Kommunale planer for naturmangfold skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i kommunen, skape forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere og være et redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som ressurs».

Merknadar sendast elektronisk til post@giske.kommune.no, eller per post til Valderhaug 4, 6050 Valderøy, med referansenummer 17/255.

Ved spørsmål, ta kontakt med sakshandsamar Angelica Talley på tlf: 70 18 80 18, eller epost anta@giske.kommune.no .

 

Filvedlegg: