Gjøsund nasjonale fiskerihamn og næringsområde

Fleire næringsaktørar viser no interesse for å etablere seg i Gjøsund næringsområde i samband med etablering av ny nasjonal fiskerihamn.

 

Det nye hamne- og næringsområdet ligg rett utanfor Ålesund , i Giske kommune. Kommunen har cirka 8.500 innbyggarar og den framtidige hamna har ei svært sentral plassering i skipsleia. Det pågår for tida eit omfattande arbeid med mudring av indre hamn. Mudringsarbeidet blir ferdigstilt i løpet av 2022.  Då har indre hamn ei djupne på 8,3 - 9 meter og kan ta imot større båtar enn i dag. Ålesundregionens havnevesen har djupvasskaia inne i investeringsbudsjettet sitt i 2022. 

Ålesund lufthavn, Vigra ligg mindre enn ti minutt frå Gjøsund. Dei fire øyane i havgapet har undersjøiske tunnelar til fastlandet.

 

Giske kommune er i gang med å utarbeide ein masterplan som skal innehalde nødvendige fellesfunksjonar, infrastruktur og samansetning av ønska aktivitet i området. Den skal vere i tråd ned FNs berekrafts mål. Masterplanen skal legge føringar for eit område på 350 dekar næringsareal. Giske kommune samarbeidar med Gjøsund utvikling AS i utviklings- og planarbeidet. Selskapet representerer næringsaktører og interessentar. Kommunen er største eigar av 15 aksjonærar.   

Animert video her.  

Nettside Gjøsund hamn. 

Dronevideoer:

Februar 2022.      

Oktober 2021 (4min 14s). 

Oktober 2021 (40s). 

Per i dag er størstedelen av arealet utan infrastruktur. Dette må først på plass før tomtene er klare til utbygging. Planlegging og klargjering av området er eit omfattande arbeid som vil ta noko tid. Det krev også store investeringar. Dette blir det aktivt jobba med både på administrativt og politisk nivå. Det er mogleg å melde interesse til kommunedirektør Dag Olav Tennfjord eller næringssjef Hilde Røsvik.

E-post:

dag.olav.tennfjord@giske.kommune.no

hilde.kristin.rosvik@giske.kommune.no

Viktige lenker

Ukraina