Borgarleg vigsel i Giske

Borgarleg vigsel i Giske

  


 

Giske kommune har frå 1. januar 2018 tilbudd eit kommunalt vigselstilbod på Giske rådhus då ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar vart overført frå tingrettane til kommunane etter ei endring i ekteskapslova.

Kven kan bli vigsla borgarleg?

Kommunen har plikt til å ha eit tilbod om vigsel for innbyggjarar i kommunen og personar som ikkje er busette i Norge, men som fyller vilkåra for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapslova § 12 a.  Brudefolka, det vil seie dei to som skal gifte seg, må elles oppfylle vilkåra ekteskapslova set for å inngå ekteskap.

Erklæring og attestar

Før de kan gifte dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. De må fylle ut ein del skjema (Eigenerklæring, forlovarerklæring, erklæring om skifte dersom du har vore gift før, melding om endring av namn dersom du skal byte namn) Skjema kan lastas ned på skatteetaten.no. Utfylt skjema må sendes inn per post til Skatteetaten. Behandlingstida er 2-3 veker.  Dersom alt er i orden, skriv Skatteetaten ut ein prøvingsattest som viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap.  Original attest skal sendast/leverast til Giske kommune seinast 14 dagar før vigselen.  Attesten er gyldig i 4 månader.

Bestilling av tidspunkt

For bestilling av tidspunkt for vigsel, kan de ta kontakt med servicekontoret i rådhuset, tlf. 70 18 80 00, eller post@giske.kommune.no seinast 4 veker før ønskt vigselsdato.

I Giske kommune er det desse som har mynde til å utføre vigslar:

  • Ordførar Harry Valderhaug
  • Varaordførar Kåre Sæter
  • Kommunedirektør Dag Olav Tennfjord
  • Kommunalsjef Lene Bjørlo Overå
  • Kommunalsjef Åse Elisabeth Skjærseth
  • Stableiar Kultur, service og næring Hilde Kristin Røsvik
  • Gurcharan Singh Gulati - Giske fysio- og manuellterapi
  • Maria Hauge Blindheim - Giske ungdomskule

Kvar og når kan vigselen skje?

Vigsel skjer etter avtale i Giske rådhus mellom kl 09.00 og 15.00 på kvardagar.  Kommunestyresalen eller ordførarkontoret kan nyttast.  Er det ønskje om andre vigselsstadar eller vigsel utanom kontortid, må dette avtalast spesielt. 

Kostnad

For kommunen sine innbyggjarar er det gratis å bli vigsla i Giske rådhus.  Dersom ein vil ha vigselen ein annan stad, må brudefolka sjølve dekkje ev. leige av lokale og reise- og opphaldsutgifter for vigslaren.

Legitimasjon

Brudefolka må vise gyldig legitimasjon før sjølve seremonien startar.  Vi godtar pass, norske førarkort og bankkort med bilde og personnummer.

Språk

Vigselen kan gå føre seg på norsk og engelsk.  Dersom brudefolka ikkje forstår desse språka, må dei sjølve ordne med kvalifisert tolk for eiga rekning.

 

Viktige lenker

Ukraina