Skuleskyss

Elevar som har meir enn 4 km til skulen (2 km for førsteklassingar) har rett til gratis skuleskyss. Elevar kan og ha rett på skyss på grunn av farleg skuleveg. Elevar med varig eller midlertidig nedsett funksjonsevne, kan ha rett på skuleskyss uavhengig av avstand til skulen.

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har ansvar for skuleskyssen. Du finn all informasjon på nettsidene deira

Skulane melder inn skyssbehov for elevane. Dersom du meiner at ditt barn har rett på skuleskyss, kan du ta kontakt med skulen og få hjelp til å søkje om skuleskyss.