Ordføraren si side

Ordførar Kenneth Langvatn Silje Giske

 

Kenneth Langvatn frå Høgre, ordførar frå 2023.

Vår fantastiske heimstad, Giske kommune, er rik på kvalitetar for både buande, besøkande og næringsdrivande. Vi har bustadområder og natur som mange andre berre kan drøyme om. Dette gjer oss stolte. Vår kommune har óg landbruk, fiskeri og næringsområder med enorme mulegheiter.

Kvalitetane gir oss også eit ansvar, når vi skal forvalte og utvikle dette for framtida. Kortsiktig perspektiv og gevinst kan stå i vegen for dei beste løysingane som sikrar best vilkår på sikt. Her spelar alt inn - til dømes organisering av omsorgstenester, tidleg innsats i skulen, jordvern for eit varig landbruk, næringsarealforvaltning, sentrumsutvikling for handel og servicetenester og Mykje meir. Dette ligg i hendene på dei folkevalde representantane for lokalsamfunnet. Her kjem både erfaring og ungt sinn til nytte når nye idear skal omformast til løysingar på stadig nye utfordringar. Eg som ordførar kjenner både på ei stoltheit som får representere dei folkevalde og innbyggjarane, og på eit ansvar som fyl rolla som politisk leiar.

Giske kommune skal framstå som ei opa og serviceinnstilt kommune. Innbyggarar og gjestar skal møtast med respekt, toleranse og løysingar som i størst mogleg grad er tilpassa den enkelte sitt behov. Kommunen har mange gode medarbeidarar som er på jobb for å møte desse verdiane, kvar dag. Ta kontakt med kommunen ved behov.

 

Beste helsing 
Kenneth Langvatn 
ordførar i Giske

Kontaktinformasjon

Kenneth Langvatn
Ordførar
E-post
Telefon 92 05 28 91
Harry Valderhaug
Varaordførar
E-post
Telefon 91 38 57 61