Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er ei avdeling som ligg under eining Barn, familie og helse som koordinerer ulike helse- og omsorgstenester i Giske kommune.

Søk omsorgstenester  (DOC, 99 kB)

 • Heimesjukepleie
 • Velferdsteknologi
 • Omsorgsbustadar (bukollektiv og bufellesskap, institusjon)
 • Frittliggande omsorgsbustad, søker skal ha ein samanhengande folkeregistrert butid i kommuna dei siste to åra med mindre særlige grunnar føreligg. Utenlandske statsborgarar må i tillegg ha lovleg opphald i landet
 • Avlastning i form av korttidsopphald
 • Praktisk bistand / opplæring / brukarstyrt personleg assistanse (BPA)
 • Tryggleiksalarm
 • Matlevering
 • Omsorgsstønad
 • Transportteneste, søk her
 • Parkeringskort, søk her (PDF, 748 kB). Legeerklæring (PDF, 30 kB) må og leverast.
 • Dagtilbod til heimebuande med demenssjukdom, Vigra omsorgssenter
 • Dagtilbod til heimebuande, Giske omsorgssenter
 • Tiltakspakke demens
 • Henvising til psykisk helseteam, kvardagsrehabilitering og hukommelsesteam
 • Støttekontakt
 • Kommunal og privat avlastning for born under 18 år.
 

Søknader vert behandla etter Helse- og omsorgstenestelova og i samråd med aktuelle omsorgseiningar. Ein kan pårekne svar på søknad innan 4 veker. 

Betalingssatsar omsorg 2021 (PDF, 488 kB)

Kontaktpersonar

Saksbehandlar Tildelingskontoret
E-post
Telefon 70 18 81 58

Opningstider

Telefontid:

Måndag – torsdag: 12:30 15:00

Fredag: 10:00 – 11:30

Epost: tildelingsteamet@giske.kommune.no