Tildelingskontoret

Tildelingskontoret ble oppretta 1.februar 2016 som ei teneste innan helse- og omsorgstenesta i Giske kommune. Kontoret består av tildelingsteamet og flyktningtenesta.

Søk omsorgstenester  (DOC, 99 kB)

Epost: tildelingsteamet@giske.kommune.no

Tildelingsteamet

Ein sentral del av tenesta er å drive saksbehandling innan helse- og omsorgstenestelova, og koordinere dei ulike helse-og sosialtenestene i Giske kommune. Kontoret skal også drive bustadsosialt arbeid knytt til kommunale utleigebustadar og startlån.

I høve omsorgstenestene er tildelingsteamet sine oppgåver knytt til søknad om ulike tenester innan helse og omsorg:

 • Heimesjukepleie
 • Omsorgsbustadar (bukollektiv og bufellesskap, institusjon, frittliggande omsorgsbustad)
 • Praktisk bistand / opplæring
 • Tryggleiksalarm
 • Matlevering
 • Avlastning i privat heim
 • Avlastning i form av korttidsopphald
 • Støttekontakt
 • Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)
 • Omsorgsstønad
 • Transportteneste, parkeringskort
 

Tildelingsteamet utfører førstegangsbesøk der det blir vurdert som naudsynt og når søkjar ikkje har hatt teneste tidlegare. Eventuelt også besøk til brukarar etter innlegging på sjukehus om det er behov for ny vurdering av hjelpebehovet. Samarbeid og samhandling med dei ulike omsorgstenestene er naudsynt og ønskeleg for å sikre best moglege tenester til brukarane i Giske kommune. God kommunikasjon og samhandling mellom dei einskilde tenestene og tildelingsteamet er viktig for å sikre godt samarbeid og kontinuitet i tenestene.

Tildelingsteamet samarbeidar også med kvardagsrehabiliteringsteamet for å fremje arbeidet med å gjere det mogleg å bu heime i eigen bustad lengst mogleg. Brukarane blir gjort meir sjølvstendige i kvardagen gjennom trening, tilrettelegging i heimen og bruk av ulike hjelpemidlar som ein har tilgjengeleg.

 

Betalingssatsar omsorg 2019 (DOCX, 33 kB)

 

Flyktningtenesta

Visjon for eininga:  Frå flyktning til innbygger

 Flyktningkontoret har ansvar for:

 • Busetting av flyktningar i samsvar med gjeldande vedtak i kommunestyret
 • Praktisk hjelp, råd og rettleiing av flyktningane
 • Tilby og organisere introduksjonsprogram
 • Koordinering og samhandling mellom offentlege og private tenester
 • Samarbeid med andre instansar for å bidra til norskopplæring, skule/ utdanning og arbeid/ sysselsetting.

Målsettinga er å legge til rette for at flyktningane får ta i bruk eigne ressursar, bli sjølvstendige ved å kome ut i inntektsgjevande arbeid eller utdanning og blir aktive deltakarar i det norske samfunnet.

Giske kommune buset flyktningar etter avtale med IMDI.

I 2016 vedtok Giske kommunestyre at det skal busettast 25 flyktninger i 2017. Tala for 2017 blei endra til 18, og i 2018 skal Giske kommune busetje 10 flyktningar. Familiegjenforeningar kommer i tillegg til dette tallet.  

I Giske bur det idag nye flyktninger frå: Eritrea  Somalia  Afghanistan  Sudan og Syria.

Kontakter flyktingkontoret:

Joanna Grimstad, flyktningkonsulent. Epost: jogr@giske.kommune.no Mob: 70 18 80 72

Mirvete Urkedal, flyktningkonsulent. Epost: miur@giske.kommune.no Mob: 70 18 80 14

Telefontid  man-fre kl 1200 - 1530.

Kontaktpersonar

Saksbehandlar Tildelingskontoret
E-post
Telefon 70 18 81 58

Opningstider

Telefontid:

Måndag – torsdag: 12:30 15:00

Fredag: 10:00 – 11:30