Tildelingskontoret

Tildelingskontoret ble oppretta 1.februar 2016, som ei teneste innan Helse- og omsorgstenesta i Giske kommune. Kontoret består av tildelingsteamet og flyktningtenesta.

Søk omsorgstenester  (DOC, 99 kB)

Epost: tildelingsteamet@giske.kommune.no

Tildelingsteamet

Ein sentral del av tenesta er å drive saksbehandling innan Helse- og omsorgstenestelova, og koordinere dei ulike helse-og sosialtenestene i Giske kommune. Kontoret skal også drive bustadsosialt arbeid knytt til kommunale utleigebustadar og startlån.

I høve omsorgstenestene, er tildelingsteamet sine oppgåver knytt til søknad om ulike tenestene innan helse- og omsorg

 • Heimesjukepleie
 • Omsorgsbustadar (bukollektiv og –fellesskap, institusjon, frittliggande omsorgsbustad)
 • Praktisk bistand / opplæring
 • Tryggleiksalarm
 • Matlevering
 • Avlastning i privat heim
 • Avlastning i form av korttidsopphald
 • Støttekontakt
 • Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)
 • Omsorgsstønad
 • Transportteneste, parkeringskort, ledsagerbevis
 

Tildelingsteamet føretek fyrstegangsbesøk der det blir vurdert som naudsynt og når søkjar ikkje har hatt teneste tidlegare. Eventuelt også til brukarar etter innlegging på sjukehus, dersom behov for ny vurdering av hjelpebehov. Samarbeid og samhandling med dei ulike omsorgstenestene er naudsynt og ønskeleg for sikre best mogleg tenester til brukarane i Giske kommune. God kommunikasjon og samhandling mellom dei einskilde tenestene og Tildelingsteamet er viktig for å sikre godt samarbeid og kontinuitet i tenestene.

Tildelingsteamet samarbeidar også med Kvardagsrehabiliteringsteamet for å fremje arbeidet med å gjere det mogleg å bu heime i eigen bustad lengst mogleg. Brukarane blir gjort meir sjølvstendig i kvardagen gjennom trening, tilrettelegging i heimen og bruk av ulike hjelpemidlar ein har tilgjengeleg.

 

Betalingssatsar omsorg 2019 (DOCX, 33 kB)

 

Flyktningtenesta

Visjon for eininga:  Fra flyktning til innbygger

 Flyktningkontoret har ansvar for:

 • Bosetting av flyktninger i samsvar med gjeldende vedtak i kommunestyret
 • Praktisk hjelp, råd og rettleiing av flyktningane
 • Tilby og organisere introduksjonsprogram
 • Koordinering og samhandling mellom offentlige og private tenester
 • Samarbeid med andre instansar for å bidra til norskopplæring, skole/utdanning og arbeid/sysselsetting.

 

Målsettinga er å legge til rette for at flyktningane får ta i bruk eigne ressursar, bli sjølvstendige ved å kome ut i inntektsgjevande arbeid eller utdanning og blir aktive deltakarar i det norske samfunnet.

Giske kommune bosetter flyktninger etter avtale med IMDI.

I 2016 vedtok Giske kommunestyre at det skal bosettes 25 flyktninger i 2017. Tala for 2017 blei endra til 18, og i 2018 skal Giske kommune busetje 10 flyktningar. Familiegjenforeninger kommer i tillegg til dette tallet.  

I Giske bor det idag nye flyktninger fra: Eritrea  Somalia  Afghanistan  Sudan og Syria.

Kontaktpersonar

Lene Sørensen
Avdelingsleiar tildelingskontoret
E-post
Telefon 70 18 82 40
Saksbehandlar Tildelingskontoret
E-post
Telefon 70 18 81 58

Opningstider

Telefontid:

Måndag – torsdag: 12:30 15:00

Fredag: 10:00 – 11:30