Jordmortenesta

Svangerskapsomsorg er ei lovfesta teneste til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet.

Jordmor kan tilby følgjande tenester:

* Svangerskapsomsorg
* Fødsels- og foreldreførebuing
* Familieplanlegging og prevensjonsrettleiing
* Ammehjelp / rettleiing
* Heimebesøk etter fødsel

*Etterkontroll av mor


Målet for svangerskapsomsorga er at den gravide føler tryggleik og omsorg for seg og barnet, og familien.

Viser ellers til nasjonale faglege retninglinjer for barselomsorga: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/131/IS-2086-Barsel-kortversjon.pdf

Ta kontakt med Giske helsestasjon, tlf. 70 18 80 00, for å tinge time hjå jordmor, eller ta direkte kontakt med jordmødrene.

Kontaktpersonar

Greta Giske
Einingsleiar
E-post
Mobil 905 14 203
Johanne Røsvik Synnes
Teamleiar for helsestasjonen
E-post
Telefon 70 18 81 25
Mobil 996 39 480
Toril Halse
Jordmor
E-post
Telefon 901 01 232
Mari Svanøy
Jordmor
E-post
Telefon 417 01 929

Kart