Saksgang i barnevernet

Kan du være anonym?

Når du som privat person melder frå til barnevernet kan du melde frå med fullt navn eller vere anonym. Vi oppfordrer likevel alle å stå fram med namn. Offentleg tilette kan ikkje vere anonym.

Privat personar kan framstå med navn både overfor familien og barneverntenesta. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.

Privat personar kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får moglegheit til å sjå meldinga, slik at viss du til dømes skriv at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.

Privat personar kan fremstå med namn ovanfor barneverntenesta, men be om at dette ikkje gjerast kjent for foreldra. Dersom du veljer dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli oppheva dersom barneverntenesta fører sak om omsorgsovertaking, og saken må i retten.

Handsaming av bekymringsmeldinga

Barneverntenesta skal snarast og seinast innan ei veke gå gjennom meldinga og vurdere om den skal følgjast opp med undersøking eller bli lagt bort utan oppfølging. Meldar får ein stadfesting på at meldinga er motteke men pga. teieplikta har ikkje privat personar krav på informasjon utover dette. Offentleg meldar vil få tilbakemelding om status i saka etter gjennomgong av meldinga og evt. gjennomført undersøkingssak.

Vidare handsaming

Gjennom undersøking skal barneverntenesta kartlegge om familien har behov for hjelp og kva tiltak barnevernet kan tilby. Barnevernet har eit mål om at alle barn og unge skal bu heime så lenge det er mogleg. Vi legg vekt på å finne årsakane til familien sine vanskar og løyse dei saman med foreldra og barnet. Barnevernet kan tilby:  

Rettleiing om foreldrerolla og råd om oppseding

Støttesamtalar med barn og foreldre

Heimekonsulent

Avlastningsordningar som støttekontakt og besøksheim

Økonomisk hjelp

Vise vidare til t.d. familiervernkontor eller barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)

Tverrfagleg samarbeid med andre instansar som er i kontakt med barn, unge og deira familier

Iverksetje og følgje opp hjelpe-/omsorgstiltak

All hjelp frå barneverntenesta er gratis.

Kontaktpersonar

Ragnhild Jønland Strand
E-post

Kart