Hjelpetiltak

Vakttelefon for Barnevernvaktsamarbeidet: 412 84 400 for kommunane Giske, Sula, Sykkylven og Stranda. Sjå også b.vaktsamarbeidet .

Her er eit skjema som kan nyttast om du vil sende ei bekymringsmelding til barnevernet.

Dette skjemaet er meint som ein veiledar til vaksne privatpersonar som er bekymra for eit born og ynskjer å melde dette til barnevern og/eller politi. 

Bekymringa kan og meldast muntleg. Det er tilstrekkeleg at du har grunn til å tru at bornet er utsatt for omsorgssvikt for å melde fra til barnevernet.

Ver konkret og detaljert. dess betre informasjon meldina inneheld dess lettare er det å følge opp. ikkje trekk eigne konklusjonar. Som meldar skal du sei frå om kva du observerar. Det er barnevernet og eventuelt politiet si oppgåve å avgjere kva som skjer vidare i saka.

Det er ikkje nødvendig å bruke fagterminologi. Fortel med eigne ord kva du har sett/ høyrt/ observert.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersonar

Ragnhild Jønland Strand
E-post

Kart