Ergoterapi

Ergoterapeutar legg til rette for aktivitet og deltaking. Ergoterapeuten i kommunehelsetenesta arbeidar med born, vaksne og eldre som opplever varig eller kortvarig funksjonsnedsettingar eller forsinka motorisk utvikling. Ergoterapeutar arbeidar opp i mot rehabiliteringsavdelinga, skular, barnehagar og private heimar. 

 

Henvisningsgrunnlaget til ergoterapeuten er:

  • Forsinka motorisk utvikling, særleg finmotorikk
  • Behov for trening retta mot funksjonar som er grunnleggande for å meistre samansette kvardagsaktivitetar, berøringssans, balanse, handfunksjon, beveging, kommunikasjon, sosial fungering og samhandling.
  • Nedsatt arm og håndfunksjon.  Ombygging av heimen grunna bevegelsesvanskar.
  • Behov for trening av daglege gjeremål: rehabilitering, barn som har behov for motivering og tilrettelegging for å oppleve meistring av ulike leik aktivtitetar, påkledning, personlig hygiene, spising og liknande
  • Behov for større hjelpemidlar, scooter, elektrisk rullestol, kofortrullestol, hjelpemidlar for kommunikasjon /kognisjon, trappeheis og stolar med oppreisningsfunksjon. Dersom du mottek heimesjukepleie er dei ansvarlege for å bestille andre hjelpemidlar. Mottar du ikkje heimesjukepleie hjelper ergoterapeuten deg.
  • Livsstilsendring, mellom anna energiøkonomisering, vaneendring og rådgivning om andre helseaspekt.

 

 

Her er kontaktinformasjon til våre ergoterapeuter:

Tommy Claussen

tomcla@giske.kommune.no

93422745

 

Helle Røkke

helrok1@giske.kommune.no

41702361

Kontaktinformasjon

Gitte Myklebust
Avdelingsleiar
E-post
Mobil 95 99 08 38
Tommy Strand Claussen
E-post
Mobil 93 42 27 45
Helle Røkke
E-post
Mobil 41 70 23 61

Kart