Flyktningtenesta

Flyktningteneste i Giske har ansvar for busetting, kvalifisering og oppfølging av familiar og einslege vaksne flyktningar som blir busett etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

Det er politikarane i Giske som vedtek kor mange flyktningar som skal busettast i vår kommune kvart år.  I 2023 ble det vedtatt å busette 50 personar med flyktning status.

Flyktningteneste har ansvar for anskaffelse av bustadar, tilrettelegging og gjennomføring av busetting, individuell oppfølging og organiseringen av kvalifiseringen til arbeid gjennom introduksjonsprogrammet.

I busettingsfasen får alle nyankomne flyktningar praktisk bistand og hjelp til å sende barn og unge til barnehager og skoler m.m . Vidare får dei rettleiing om helse, økonomi, bustad, deltaking i arbeids- og samfunnsliv og mye annet. Alt etter individuelle ønsker og behov.

Innan tre månader etter ankomst har flyktningteneste ansvar for å tilby introduksjonsprogram for alle nykomne personar med flyktningstatus og overføringsflyktningar som er mellom 18 og 55 år. 

Målet er at dei skal lære seg norsk, blir sjølvstendige ved å komme ut i inntektsgivande arbeid eller utdanning og blir aktive deltakarar i det lokale samfunnet. Programmets lengde varierer og er tilpassa individuelt. Det innehelder blant anna opplæring i norsk, samfunnsfag, foreldre veiledningskurs og arbeids- eller utdanningsretta tiltak. Ein viktig samarbeidspartner er Ålesund Voksenopplæring, NAV Giske, Helsestasjon med fleire.

Mer om introduksjonsprogrammet kan du lese på www.imdi.no

 

 

 

Kontortelefon flyktingteneste:

Joanna K. Grimstad, Flyktningkonsulent
Epost: jogr@giske.kommune.no 
Mob: 417 02 327
Telefontid  man-fre kl 12:00 - 15:00.