Innsyn i eigne personopplysningar

Du har rett til innsyn i eigne personopplysningar. Det betyr at du har rett til innsyn i kva personopplysningar dei ulike verksemdene i kommunen har om deg, og kva informasjonen blir brukt til.

Kva er innsyn?

Det er to ulike typer innsyn. Innsyn i eigne personopplysningar gir berre innsyn i kva personopplysningar dei ulike verksemdene i kommunen har om deg. Innsyn i ei sak gir deg tilgang til sakspapirer i heile saka du søkjer innsyn i.

Rett til innsyn

Når kommunen behandlar opplysningar om deg, har du alltid rett til å vite:

  • kva data som blir behandla
  • kva opplysningane blir brukt til
  • kor lenge opplysningane skal bli lagra

Innsyn i eigne personopplysningar gir berre innsyn i kva personopplysningar dei ulike verksemdene i kommunen har om deg.

Innsyn i ei sak

Dersom du ønskjer innsyn i sakspapir i ei konkret sak må du søkje om innsyn etter offentleglova dersom dokumenta ikkje er offentleggjort. Når du søkjer om innsyn i personopplysningane dine er det ein fordel om du veit fra kva verksemd i kommunen du ønskjer personopplysningane fra. Ved innsyn i eigne personopplysningar vil du normalt berre få utlevert dei personopplysningane som er registrert om deg.

Slik ber du om innsyn

Du kan kontakte kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysningar:

Vi vil svare på førespurnaden din så fort som mogleg, og seinast innan 30 dagar. I dei tilfelle der søknaden er ressurskrevjande kan det ta noko lengre tid før du får svar. Vi vil i så fall informere deg om det.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterlegare informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheiter overfor oss. I tvilstilfelle, og på førespurnad frå saksbehandlar, må du leggje fram kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjer vi for å vere sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å vere deg. Tilleggsopplysningar for identifikasjon blir sletta så fort sikker identifikasjon er oppnådd.

 

Å benytte seg av innsynsretten sin er gratis. Dersom du ber om meir enn ein kopi, kan vi likevel ta eit rimeleg administrasjonsgebyr jmf GDPR art. 12 nr 5.

Viktige lenker

Ukraina