Stipendordning for studenter innan sjukepleie og vernepleie

 Giske kommune tilbyr 8 stipend à kr. 30 000,- årlig til studentar innan sjukepleie eller vernepleie som skal begynne på eller er i første eller andre studieår, eller i første semester tredje studieår. Avtalen gjeld for eitt år i gongen, og stipendet vert utbetalt som eit eingongsbeløp når avtaleperioden er over.

Søk stipend ved å følgje lenka under. Vi behandlar innkomne søknader fortløpande.  https://www.giske.kommune.no/sd/skjema/GKO078/   

Vilkår for ordninga:

 • du må binde deg til å arbeide i heil stilling i 5 veker i hovudferien (juni til august), og minimum 10 helgar i året. 2-3 av helgane må vere i hovudferien.
 • det er ikkje moglegå inngå avtale for deler av ordninga.
 • om du arbeider 6 veker i heil stilling i løpet av hovudferien, får du kr. 10 000,- i tillegg.
 • løn etter tariff + kr. 20 000,- over minsteløn for dei som har fullført og bestått 1. studieår. Dei som har fullført og bestått 2. studieår får kr. 30 000,- over minsteløn.
 • ved brot på avtalen fell stipendet bort. Ved alt fråvær må vaktene jobbast inn igjen.
 • om du sluttar på studiet fell stipendet bort.
 • om du allereie er tilsett i Giske kommune, enten fast eller som vikar, vil faste helgar i turnus telje med. Dei 5 vekene i hovudferien må arbeidast, så ferien din må tilpassast avtalen og arbeidsgivar sitt behov. Du kan avvikle eigen ferie mellom 01.06 t.o.m 30.09.
 • om du er tilsett i Giske kommune og sluttar før avtaleperioden er ute, fell stipendet bort.
 • arbeidsgivar tildeler arbeidsplass etter behov.

Ved tildeling av stipend legg vi vekt på at du :

 • god munnlig og skriftleg framstillingsevne.
 • har evne til samarbeid og fleksibilitet.
 • er stabil og pålitelig.
 • bidreg positivt til arbeidsmiljøet.
 • digital kompetanse.

 

Søk stipend ved å følgje lenka under. Vi behandlar innkomne søknader fortløpande. 

Søk stipend her:

Viktige lenker

Ukraina