Giske kommune hevdar seg godt i Kommune-NM

Giske kommune gjer det kanskje overraskande godt i Kommune-NM. Av alle landets 356 kommunar kjem Giske på ein 26. plass totalt i NHOs årlege kåring, medan Ålesund kjem på 20. plass og Molde og Kristiansund på respektive 49. og 119. plass. Sula kjem på ein 56.plass.

Klikk for stort bilete  

Giske kommune scorar aller best på næringsliv med ein 9. plass. Dei andre områda som er målt er Arbeidsliv, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. I kommuneøkonomi får Giske ein 42-plass.    

- Kommune-NM måler kommunens økonomiske bærekraft og potensiale for vekst, slik sett kan en si at kåringen også måler attraktivitet for næringslivet. Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi, står det i rapporten.

Her er alle indikatorane som kommunane er målt opp mot:

Næringsliv

 • Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler
 • Inntektsnivå: Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, 2019-kroner
 • Privat sysselsetting: Sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av totaltantall sysselsatte, prosent
 • Kommunens kjøp av private tjenester: Kommunens kjøp av tjenester fra private iprosent av brutto driftsutgifter

Arbeidsmarked

 • Sysselsettingsandel: Sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent av befolkningen16-66 år
 • Sykefravær: Tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsver
 • Uføre: Uførepensjonister 18-67 år i prosent av befolkningen
 • Arbeidsledige: Registrerte ledige i prosent av arbeidsstyrken

Demografi

 • Befolkningsvekst: Gjennomsnittlig årlig vekst i befolkningen over tre år. Prosent
 • Unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken: Innbyggere 26-35 år som andel av innbyggere56-65 år. Prosent
 • Netto innflytting: Netto innflytting mellom kommunene i prosent av befolkningen

Kompetanse

 • Sysselsatte med minst fire års høyere utdanning: Sysselsatte med utdanning påuniversitets- og høyskolenivå over 4 år etter arbeidssted i prosent av alle sysselsatte ikommunen
 • Sysselsatte med bestått fagprøve: Sysselsatte med beståtte fagprøver som høyesteutdanningsnivå i prosent av alle sysselsatte i kommunen
 • Sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning (opptil 4 år): Sysselsattemed 1-4 års høyere utdanning innen naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag iprosent av alle sysselsatte i kommunen

Kommuneøkonomi

 • Kommunale administrasjonsutgifter: Netto driftsutgifter til administrasjon perinnbygger, 2019-kroner
 • Eiendomsskatt fra næringseiendom i gjennomsnitt per sysselsatt: Skatt på anneneiendom per sysselsatt etter arbeidssted, 2019-kroner
 • Kommuneinntekter i forhold til utgifter: Inntekter fra eiendomsskatt, inntekt og formue,andre salgs- og leieinntekter i prosent av driftsutgifter
 • Kommunal betalingsevne: Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter
 • Aldring: Befolkningen over 80 år i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder 20 år fremi tid