Kva er velferdsteknologi

Målet med velferdsteknologi er å skape ein tryggare og enklare kvardag både for brukarar, pårørande og omsorgspersonell.

Velferdsteknologi er ein fellesnemning på tekniske installasjoner og løysingar som kan betre kvar og ei si  evne til å klare seg sjølv i eigen bustad, og vere med på å sikre livskvalitet og verdigheit for brukaren.

Effektiv bruk av ressurser

Velferdsteknologi kan gi betre teneste for heimmebuande eldre, pasientar i bukollektiv, innan rus og psykisk helse og personar med nedsatt funksjonsevne. Erfaringar viser og at velferdsteknologi kan gi meir effektiv bruk av ressursar i helse- og omsorgstenestane i kommunane

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at fleire kommunar tar i bruk velferdsteknologi