Læring, vurdering og metodar

Godøy skule skal vere ein god arbeidsplass for elevar, lærarar og andre tilsette. I skuletida møter elevane mange ulike arbeidsformer. Desse spenner frå prosjektarbeid og temaarbeid der dei skal ut av skuleområdet og bruke lokalmiljøet rundt skulen til meir tradisjonelle former som forelesing og løysing av oppgåver. Læring gjennom bruk av ulike digitale tenester står sentralt, både i kommunen og skulen sin praksis. Vi meiner at læring på tvers av fag og gjennom samhandling med lokalmiljøet fører til varig læring.

Ved skulen vår ønskjer vi å ha eit godt læringsmiljø prega av respekt, trivsel og medansvar. Dette for å få eit godt utbytte av opplæringa.

Ordensreglane gjeld i skuletida, på veg til og frå skulen, på tilstellingar og turar som skulen står for.

Vurderingspyramiden er bygd på Blooms takstonomi. Den viser korleis ein utviklar kunnskap og kompetanse som gir dybdelæring. Frå memorering, til å kunne bruke kunnskapen i nye situasjonar. 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø. Opplæringslova § 9a set krav til skulane for å sikre dette. Trygt skulemiljø på Godøy skule.