Læring, vurdering og metodar

Godøy skule skal vere ein god arbeidsplass for elevar, lærarar og andre tilsette. I skuletida møter elevane mange ulike arbeidsformer. Desse spenner frå prosjektarbeid og temaarbeid der dei skal ut av skuleområdet og bruke lokalmiljøet rundt skulen til meir tradisjonelle former som forelesing og løysing av oppgåver. Læring gjennom bruk av ulike digitale tenester står sentralt, både i kommunen og skulen sin praksis. Vi meiner at læring på tvers av fag og gjennom samhandling med lokalmiljøet fører til varig læring.

Her må det stå noko lurt - ei slags forklaring til modellen

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø. Opplæringslova § 9a set krav til skulane for å sikre dette. Godøy skule sin handlingsplan forklarer korleis skulen skal handtere slike saker.